Cây búa của Thursagan

Người lùn
L3
Bậc thầy khắc dấu thần
(image)
Cost:50
HP:48
XP:150
MP:4
18 × 2 cận chiến (va đập) (phép thuật)
12 × 3 từ xa (lạnh) (phép thuật)
9 × 3 từ xa (bí kíp) (phép thuật)
L1
Người lùn nhân chứng
(image)
Cost:20
HP:30
XP:32
MP:5
truyền cảm
5 × 2 cận chiến (va đập) (phép thuật)
6 × 1 từ xa (va đập) (phép thuật, chậm)
L2
Người lùn chép sử
(image)
Cost:40
HP:40
XP:80
MP:5
truyền cảm, giải độc
7 × 2 cận chiến (va đập) (phép thuật)
6 × 2 từ xa (va đập) (phép thuật, chậm)
L3
Người lùn bậc thầy tri thức
(image)
Cost:50
HP:50
XP:150
MP:5
truyền cảm, giải độc, hồi máu +4
9 × 2 cận chiến (va đập) (phép thuật)
6 × 3 từ xa (va đập) (phép thuật, chậm)
L1
Người lùn thần sấm đeo mặt nạ
(image)
Cost:17
HP:34
XP:40
MP:4
6 × 2 cận chiến (chém)
18 × 1 từ xa (đâm)
L2
Người lùn vệ sĩ sấm sét đeo mặt nạ
(image)
Cost:30
HP:44
XP:95
MP:4
6 × 3 cận chiến (chém)
28 × 1 từ xa (đâm)
L3
Người lùn vệ sĩ rồng đeo mặt nạ
(image)
Cost:46
HP:59
XP:150
MP:4
9 × 3 cận chiến (chém)
40 × 1 từ xa (đâm)
L1
Vệ binh người lùn đeo mặt nạ
(image)
Cost:19
HP:42
XP:47
MP:4
chịu đòn
5 × 3 cận chiến (đâm)
5 × 1 từ xa (đâm)
L2
Người lùn lực lưỡng đeo mặt nạ
(image)
Cost:32
HP:54
XP:85
MP:4
chịu đòn
7 × 3 cận chiến (đâm)
8 × 1 từ xa (đâm)
L3
Người lùn canh gác đeo mặt nạ
(image)
Cost:41
HP:68
XP:150
MP:4
chịu đòn
9 × 3 cận chiến (đâm)
11 × 2 từ xa (đâm)
L1
Đấu sĩ người lùn đeo mặt nạ
(image)
Cost:16
HP:38
XP:41
MP:4
7 × 3 cận chiến (chém)
8 × 2 cận chiến (va đập)
L2
Người lùn giáp sắt đeo mặt nạ
(image)
Cost:32
HP:59
XP:74
MP:4
11 × 3 cận chiến (chém)
14 × 2 cận chiến (va đập)
L3
Chủ tướng người lùn đeo mặt nạ
(image)
Cost:54
HP:79
XP:150
MP:4
15 × 3 cận chiến (chém)
19 × 2 cận chiến (va đập)
10 × 1 từ xa (chém)
Last updated on Wed Mar 20 02:44:33 2024.