Secrets of the Ancients

Con người
L1
Sailor
(image)
Cost:12
HP:30
XP:50
MP:5
7 × 3 cận chiến (chém)
L2
Sea Captain
(image)
Cost:26
HP:43
XP:100
MP:6
lãnh đạo
7 × 4 cận chiến (chém)
Ma quái
L3
Thây ma
(image)
Cost:50
HP:60
XP:250
MP:6
8 × 3 cận chiến (bí kíp) (bòn rút)
12 × 3 từ xa (lạnh) (phép thuật)
9 × 3 từ xa (bí kíp) (phép thuật)
L4
Thây ma lâu năm
(image)
Cost:100
HP:80
XP:200
MP:6
lặn
8 × 4 cận chiến (bí kíp) (bòn rút)
13 × 5 từ xa (lạnh) (phép thuật)
9 × 5 từ xa (bí kíp) (phép thuật)
L2
Bone Captain
(image)
Cost:28
HP:46
XP:100
MP:6
lặn, lãnh đạo
7 × 4 cận chiến (chém)
Người lùn
L1
Dwarvish Miner
(image)
Cost:19
HP:25
XP:50
MP:4
4 × 2 cận chiến (đâm)
Người thú
L1
Orcish Shaman
(image)
Cost:21
HP:23
XP:50
MP:5
5 × 1 cận chiến (va đập)
8 × 2 từ xa (đâm) (bòn rút)
Last updated on Wed Nov 22 02:42:04 2023.