Nước chết

Merfolk
L0
Merman Citizen
(image)
Cost:9
HP:20
XP:22
MP:6
4 × 3 cận chiến (va đập)
L1
Merman Brawler
(image)
Cost:19
HP:38
XP:50
MP:6
5 × 4 cận chiến (va đập)
9 × 2 cận chiến (va đập) (stun)
L1
Thợ săn người cá
(image)
Cost:15
HP:30
XP:35
MP:6
4 × 2 cận chiến (đâm)
5 × 3 từ xa (đâm)
L2
Lính giáo người cá
(image)
Cost:27
HP:40
XP:85
MP:6
6 × 2 cận chiến (đâm)
6 × 4 từ xa (đâm)
L3
Người cá ném lao
(image)
Cost:48
HP:55
XP:150
MP:6
8 × 2 cận chiến (đâm)
10 × 4 từ xa (đâm)
L2
Người cá quăng lưới
(image)
Cost:27
HP:40
XP:80
MP:7
6 × 3 cận chiến (va đập)
9 × 2 từ xa (va đập) (chậm)
L3
Người cá đánh bẫy
(image)
Cost:46
HP:55
XP:150
MP:7
8 × 3 cận chiến (va đập)
8 × 3 từ xa (va đập) (chậm)
L1
Đấu sĩ người cá
(image)
Cost:14
HP:36
XP:36
MP:6
6 × 3 cận chiến (đâm)
L2
Chiến binh người cá
(image)
Cost:28
HP:50
XP:80
MP:6
10 × 3 cận chiến (đâm)
L3
Người cá thiết giáp
(image)
Cost:43
HP:52
XP:150
MP:5
chịu đòn
15 × 2 cận chiến (đâm)
L3
Đại vương người cá
(image)
Cost:43
HP:60
XP:150
MP:6
14 × 3 cận chiến (đâm)
19 × 2 cận chiến (chém)
L0
Vua con
(image)
Cost:8
HP:22
XP:25
MP:6
4 × 3 cận chiến (va đập)
L1
Vua trẻ
(image)
Cost:15
HP:38
XP:38
MP:6
lãnh đạo
7 × 3 cận chiến (va đập)
L2
Vua chiến sĩ
(image)
Cost:36
HP:52
XP:76
MP:7
lãnh đạo
8 × 4 cận chiến (va đập)
L3
Vua chiến binh
(image)
Cost:60
HP:64
XP:150
MP:7
lãnh đạo
9 × 5 cận chiến (va đập)
Quái vật
L2
Cuttle Fish
(image)
Cost:40
HP:67
XP:100
MP:8
3 × 10 cận chiến (va đập) (liên hoàn)
6 × 2 từ xa (đâm) (độc)
L3
Kraken
(image)
Cost:62
HP:85
XP:150
MP:8
5 × 10 cận chiến (va đập) (liên hoàn)
8 × 3 từ xa (đâm) (độc)
Last updated on Wed Mar 20 02:42:56 2024.