The Hammer of Thursagan

Dwende
L3
Dwarvish Runemaster
(image)
Cost:50
HP:48
XP:150
MP:4
18 × 2 suntukan (epekto) (mahiwaga)
12 × 3 ranged (malamig) (mahiwaga)
9 × 3 ranged (arcane) (mahiwaga)
L1
Dwarvish Masked Fighter
(image)
Cost:16
HP:38
XP:41
MP:4
7 × 3 suntukan (espada)
8 × 2 suntukan (epekto)
L2
Dwarvish Masked Steelclad
(image)
Cost:32
HP:59
XP:74
MP:4
11 × 3 suntukan (espada)
14 × 2 suntukan (epekto)
L3
Dwarvish Masked Lord
(image)
Cost:54
HP:79
XP:150
MP:4
15 × 3 suntukan (espada)
19 × 2 suntukan (epekto)
10 × 1 ranged (espada)
L1
Dwarvish Masked Guardsman
(image)
Cost:19
HP:42
XP:47
MP:4
matatag
5 × 3 suntukan (tusukin)
5 × 1 ranged (tusukin)
L2
Dwarvish Masked Stalwart
(image)
Cost:32
HP:54
XP:85
MP:4
matatag
7 × 3 suntukan (tusukin)
8 × 1 ranged (tusukin)
L3
Dwarvish Masked Sentinel
(image)
Cost:41
HP:68
XP:150
MP:4
matatag
9 × 3 suntukan (tusukin)
11 × 2 ranged (tusukin)
L1
Dwarvish Masked Thunderer
(image)
Cost:17
HP:34
XP:40
MP:4
6 × 2 suntukan (espada)
18 × 1 ranged (tusukin)
L2
Dwarvish Masked Thunderguard
(image)
Cost:30
HP:44
XP:95
MP:4
6 × 3 suntukan (espada)
28 × 1 ranged (tusukin)
L3
Dwarvish Masked Dragonguard
(image)
Cost:46
HP:59
XP:150
MP:4
9 × 3 suntukan (espada)
40 × 1 ranged (tusukin)
L1
Dwarvish Witness
(image)
Cost:20
HP:30
XP:32
MP:5
inspire
5 × 2 suntukan (epekto) (mahiwaga)
6 × 1 ranged (epekto) (mahiwaga, slows)
L2
Dwarvish Annalist
(image)
Cost:40
HP:40
XP:80
MP:5
inspire, cures
7 × 2 suntukan (epekto) (mahiwaga)
6 × 2 ranged (epekto) (mahiwaga, slows)
L3
Dwarvish Loremaster
(image)
Cost:50
HP:50
XP:150
MP:5
inspire, cures, heals +4
9 × 2 suntukan (epekto) (mahiwaga)
6 × 3 ranged (epekto) (mahiwaga, slows)
Last updated on Wed Nov 29 02:42:07 2023.