Truyền thuyết Wesmere

Quỷ khổng lồ
L1
Quỷ khổng lồ trẻ tuổi
(image)
Cost:15
HP:42
XP:32
MP:5
5 × 3 cận chiến (chém)
L2
Quỷ khổng lồ
(image)
Cost:33
HP:68
XP:100
MP:5
10 × 3 cận chiến (chém)
L3
Great Ogre
(image)
Cost:43
HP:76
XP:150
MP:5
15 × 3 cận chiến (chém)
Last updated on Wed Sep 27 02:40:15 2023.