Dưới mặt trời cháy bỏng

Con người
L3
Chỉ huy con người
(image)
Cost:60
HP:72
XP:150
MP:6
lãnh đạo
9 × 4 cận chiến (chém)
11 × 3 từ xa (đâm)
Ma quái
L1
Ma vĩnh hằng
(image)
Cost:20
HP:18
XP:30
MP:7
4 × 3 cận chiến (bí kíp) (bòn rút)
3 × 3 từ xa (lạnh)
L2
Bóng đen vĩnh hằng
(image)
Cost:38
HP:24
XP:100
MP:7
hides
8 × 3 cận chiến (chém) (đánh lén)
L3
Vô diện vĩnh hằng
(image)
Cost:52
HP:35
XP:150
MP:7
hides
10 × 3 cận chiến (chém) (đánh lén)
L2
Hồn ma vĩnh hằng
(image)
Cost:38
HP:25
XP:100
MP:7
6 × 4 cận chiến (bí kíp) (bòn rút)
4 × 3 từ xa (lạnh)
L3
Bóng ma vĩnh hằng
(image)
Cost:52
HP:33
XP:150
MP:7
9 × 4 cận chiến (bí kíp) (bòn rút)
6 × 3 từ xa (lạnh)
L1
Ma ám
(image)
Cost:20
HP:18
XP:30
MP:7
4 × 3 cận chiến (bí kíp) (bòn rút)
3 × 3 từ xa (lạnh)
L1
Skeleton Rider
(image)
Cost:19
HP:36
XP:50
MP:7
6 × 3 cận chiến (chém)
L2
Thây ma nhện
(image)
Cost:62
HP:38
XP:100
MP:6
4 × 3 cận chiến (lạnh) (bòn rút)
8 × 3 từ xa (lạnh) (phép thuật)
5 × 3 từ xa (bí kíp) (phép thuật)
Người rắn
L1
Hộ vệ người rắn
(image)
Cost:16
HP:38
XP:35
MP:5
7 × 3 cận chiến (va đập)
L2
Lính gác người rắn
(image)
Cost:48
HP:50
XP:70
MP:5
12 × 3 cận chiến (va đập)
L3
Lính canh người rắn
(image)
Cost:100
HP:55
XP:150
MP:6
12 × 4 cận chiến (va đập)
L1
Thợ săn người rắn
(image)
Cost:15
HP:33
XP:50
MP:7
4 × 2 cận chiến (chém)
8 × 2 từ xa (đâm) (độc)
Người thú
L2
Kẻ ám sát đen tối
(image)
Cost:25
HP:52
XP:100
MP:6
9 × 3 cận chiến (chém)
6 × 4 từ xa (chém) (độc)
Quái vật
L0
Bò sát bùn nhỏ
(image)
Cost:5
HP:20
XP:18
MP:3
4 × 3 từ xa (va đập)
6 × 1 cận chiến (va đập)
L0
Dustbok
(image)
Cost:12
HP:22
XP:100
MP:8
4 × 3 cận chiến (va đập)
L1
Giant Ant
(image)
Cost:12
HP:22
XP:50
MP:4
6 × 2 cận chiến (chém)
L2
Golem thịt
(image)
Cost:30
HP:42
XP:100
MP:4
10 × 3 cận chiến (va đập) (điên cuồng)
L1
Monster Crab
(image)
Cost:17
HP:29
XP:50
MP:5
9 × 2 cận chiến (chém)
L1
Người lèo
(image)
Cost:17
HP:22
XP:50
MP:4
6 × 2 cận chiến (va đập)
L3
Nhện hang
(image)
Cost:55
HP:42
XP:150
MP:4
14 × 2 cận chiến (chém) (độc)
6 × 3 từ xa (va đập) (chậm)
L2
Quỷ Ixthala
(image)
Cost:30
HP:40
XP:100
MP:6
8 × 4 cận chiến (lửa)
L1
Quỷ bụi
(image)
Cost:20
HP:36
XP:36
MP:8
cuốn bụi
5 × 2 cận chiến (bí kíp) (phép thuật)
3 × 7 từ xa (va đập) (liên hoàn)
Thần tiên
L1
Quenoth Fighter
(image)
Cost:15
HP:34
XP:40
MP:5
formation
10 × 2 cận chiến (đâm) (đánh trước)
L2
Quenoth Flanker
(image)
Cost:15
HP:44
XP:90
MP:5
đột nhập
7 × 4 cận chiến (chém)
3 × 3 từ xa (đâm) (độc)
L3
Quenoth Ranger
(image)
Cost:50
HP:57
XP:150
MP:6
đột nhập
10 × 4 cận chiến (chém)
6 × 3 từ xa (đâm) (độc)
L2
Quenoth Warrior
(image)
Cost:15
HP:48
XP:80
MP:5
formation
16 × 2 cận chiến (đâm) (đánh trước)
10 × 3 cận chiến (chém)
L3
Quenoth Champion
(image)
Cost:15
HP:64
XP:150
MP:5
formation
16 × 3 cận chiến (đâm) (đánh trước)
11 × 4 cận chiến (chém)
L1
Quenoth Mystic
(image)
Cost:18
HP:26
XP:28
MP:5
hồi máu +4
4 × 2 cận chiến (va đập)
3 × 2 từ xa (va đập) (daze)
L2
Quenoth Shaman
(image)
Cost:34
HP:36
XP:70
MP:5
giải độc, hồi máu +8
5 × 2 cận chiến (va đập)
6 × 2 từ xa (va đập) (daze)
6 × 3 từ xa (đâm) (phép thuật)
L3
Quenoth Druid
(image)
Cost:34
HP:50
XP:110
MP:5
giải độc, hồi máu +8
8 × 2 cận chiến (va đập)
6 × 3 từ xa (va đập) (daze)
7 × 4 từ xa (đâm) (phép thuật)
L4
Quenoth Shyde
(image)
Cost:34
HP:57
XP:150
MP:6
giải độc, hồi máu +8
9 × 2 cận chiến (va đập)
7 × 4 từ xa (va đập) (daze)
8 × 4 từ xa (đâm) (phép thuật)
L2
Quenoth Sun Singer
(image)
Cost:34
HP:50
XP:90
MP:5
hồi máu +4
7 × 2 cận chiến (lửa)
10 × 3 từ xa (bí kíp) (phép thuật)
L3
Quenoth Sun Sylph
(image)
Cost:34
HP:59
XP:150
MP:6
hồi máu +4, chiếu sáng
10 × 2 cận chiến (lửa)
11 × 4 từ xa (bí kíp) (phép thuật)
L1
Quenoth Scout
(image)
Cost:17
HP:29
XP:37
MP:8
disengage
6 × 3 cận chiến (chém)
8 × 2 từ xa (va đập)
L2
Quenoth Archer
(image)
Cost:18
HP:40
XP:90
MP:8
disengage
7 × 3 cận chiến (chém)
7 × 4 từ xa (đâm)
L3
Quenoth Marksman
(image)
Cost:18
HP:52
XP:150
MP:8
disengage
8 × 3 cận chiến (chém)
9 × 5 từ xa (đâm) (thiện xạ)
L2
Quenoth Pathfinder
(image)
Cost:18
HP:42
XP:80
MP:8
disengage
7 × 4 cận chiến (chém)
9 × 2 từ xa (va đập) (chậm)
L3
Quenoth Outrider
(image)
Cost:18
HP:55
XP:150
MP:8
disengage
8 × 4 cận chiến (chém)
11 × 3 từ xa (va đập) (chậm)
L1
Quenoth Youth
(image)
Cost:14
HP:32
XP:40
MP:6
5 × 4 cận chiến (chém)
4 × 3 từ xa (đâm)
L1
Tauroch Rider
(image)
Cost:20
HP:42
XP:37
MP:5
7 × 2 cận chiến (va đập)
7 × 3 từ xa (đâm)
L2
Tauroch Stalwart
(image)
Cost:18
HP:54
XP:75
MP:5
chịu đòn
12 × 2 cận chiến (va đập)
10 × 3 từ xa (đâm)
L3
Tauroch Protector
(image)
Cost:18
HP:68
XP:150
MP:5
chịu đòn
15 × 2 cận chiến (va đập)
13 × 3 từ xa (đâm)
L2
Tauroch Vanguard
(image)
Cost:18
HP:50
XP:80
MP:5
lãnh đạo
9 × 3 cận chiến (va đập) (shock)
8 × 3 từ xa (đâm)
L3
Tauroch Flagbearer
(image)
Cost:18
HP:62
XP:150
MP:5
lãnh đạo
11 × 3 cận chiến (va đập) (shock)
9 × 3 từ xa (đâm)
Last updated on Wed Mar 20 02:45:46 2024.