Con trai của Mắt Đen

Người thú
L1
Pháp sư người thú
(image)
Cost:21
HP:23
XP:50
MP:5
5 × 1 cận chiến (va đập)
8 × 2 từ xa (đâm) (bòn rút)
L1
Pháp sư người thú già
(image)
Cost:21
HP:22
XP:50
MP:5
4 × 1 cận chiến (va đập)
9 × 2 từ xa (đâm) (bòn rút)
L1
Pháp sư người thú học việc
(image)
Cost:21
HP:24
XP:50
MP:5
6 × 1 cận chiến (va đập)
7 × 2 từ xa (đâm) (bòn rút)
Last updated on Wed Sep 15 02:23:34 2021.