Vương trượng lửa

Máy móc
L1
Xe hàng
(image)
Cost:20
HP:45
XP:50
MP:3
Người lùn
L1
Người lùn thợ mỏ
(image)
Cost:19
HP:25
XP:50
MP:5
4 × 2 cận chiến (đâm)
Last updated on Thu Oct 22 00:52:48 2020.