Vương trượng lửa

Máy móc
L1
Xe hàng
(image)
Cost:20
Máu:45
XP:50
MP:3
Người lùn
L1
Người lùn thợ mỏ
(image)
Cost:19
Máu:25
XP:50
MP:5
4 × 2 cận chiến (đâm)
Last updated on Fri Apr 20 11:56:23 2018.