Đội bảo vệ phương nam

Con người
L1
Chỉ huy cấp thấp
(image)
Cost:19
HP:34
XP:45
MP:6
lãnh đạo
(attack range cận chiến) (attack type đâm) 6 × 3
cận chiến-đâm
L2
Chỉ huy kỵ binh
(image)
Cost:40
HP:52
XP:80
MP:7
lãnh đạo
(attack range cận chiến) (attack type đâm) 8 × 3
cận chiến-đâm (xung kích)
(attack range cận chiến) (attack type va đập) 13 × 2
cận chiến-va đập
L3
Tướng cưỡi ngựa
(image)
Cost:70
HP:68
XP:150
MP:8
lãnh đạo
(attack range cận chiến) (attack type đâm) 11 × 3
cận chiến-đâm (xung kích)
(attack range cận chiến) (attack type va đập) 19 × 2
cận chiến-va đập
L2
Trung úy bộ binh
(image)
Cost:35
HP:48
XP:75
MP:5
lãnh đạo
(attack range cận chiến) (attack type chém) 10 × 3
cận chiến-chém
L3
Chỉ huy bộ binh
(image)
Cost:70
HP:64
XP:150
MP:5
lãnh đạo
(attack range cận chiến) (attack type chém) 10 × 4
cận chiến-chém
(attack range cận chiến) (attack type va đập) 10 × 2
cận chiến-va đập (chậm)
Quái vật
L3
Cuống mắt
(image)
Cost:30
HP:68
XP:150
MP:1
tái tạo
(attack range cận chiến) (attack type va đập) 8 × 1
cận chiến-va đập
(attack range từ xa) (attack type bí kíp) 13 × 3
từ xa-bí kíp (bòn rút)
Last updated on Fri Apr 12 00:50:32 2024.