Vương trượng lửa

Máy móc
L1
Xe hàng
(image)
Cost:20
HP:45
XP:50
MP:4
(attack range cận chiến) (attack type va đập) 8 × 2
cận chiến-va đập (deterrent strike)
Last updated on Wed Apr 17 00:48:48 2024.