Vương trượng lửa

Máy móc
L1
Xe hàng
(image)
Cost:20
HP:45
XP:50
MP:3
Người lùn
L1
Người lùn thợ mỏ
(image)
Cost:19
HP:25
XP:50
MP:5
(attack range cận chiến) (attack type đâm) 4 × 2
cận chiến-đâm
Last updated on Sat Oct 19 00:04:18 2019.