Battle Training

Con người
L1
Đấu sĩ
(image)
Cost:18
HP:32
XP:33
MP:6
(attack range cận chiến) (attack type chém) 6 × 3
cận chiến-chém
L2
Warrior
(image)
Cost:32
HP:50
XP:100
MP:6
(attack range cận chiến) (attack type chém) 9 × 4
cận chiến-chém
L1
Đấu sĩ
(image)
Cost:18
HP:32
XP:33
MP:6
(attack range cận chiến) (attack type chém) 6 × 3
cận chiến-chém
L2
Warrior
(image)
Cost:32
HP:50
XP:100
MP:6
(attack range cận chiến) (attack type chém) 9 × 4
cận chiến-chém
Máy móc
L0
Hình nộm
(image)
Cost:10
HP:58
XP:None
MP:1
(attack range cận chiến) (attack type va đập) 3 × 5
cận chiến-va đập (phép thuật)
Last updated on Sun Feb 25 00:51:58 2024.