Con trai của Mắt Đen

Người thú
L1
Pháp sư người thú
(image)
Cost:21
HP:23
XP:50
MP:5
(attack range cận chiến) (attack type va đập) 5 × 1
cận chiến-va đập
(attack range từ xa) (attack type đâm) 8 × 2
từ xa-đâm (bòn rút)
L1
Pháp sư người thú già
(image)
Cost:21
HP:22
XP:50
MP:5
(attack range cận chiến) (attack type va đập) 4 × 1
cận chiến-va đập
(attack range từ xa) (attack type đâm) 9 × 2
từ xa-đâm (bòn rút)
L1
Pháp sư người thú học việc
(image)
Cost:21
HP:24
XP:50
MP:5
(attack range cận chiến) (attack type va đập) 6 × 1
cận chiến-va đập
(attack range từ xa) (attack type đâm) 7 × 2
từ xa-đâm (bòn rút)
Last updated on Mon Dec 5 00:48:46 2022.