Con trai của Mắt Đen

Người thú
L1
Pháp sư người thú
(image)
Cost:21
Máu:23
KN:50
MP:5
(attack range cận chiến) (attack type va đập) 5 × 1
cận chiến-va đập
(attack range từ xa) (attack type đâm) 8 × 2
từ xa-đâm (bòn rút)
L1
Pháp sư người thú già
(image)
Cost:21
Máu:22
KN:50
MP:5
(attack range cận chiến) (attack type va đập) 4 × 1
cận chiến-va đập
(attack range từ xa) (attack type đâm) 9 × 2
từ xa-đâm (bòn rút)
L1
Pháp sư người thú học việc
(image)
Cost:21
Máu:24
KN:50
MP:5
(attack range cận chiến) (attack type va đập) 6 × 1
cận chiến-va đập
(attack range từ xa) (attack type đâm) 7 × 2
từ xa-đâm (bòn rút)
Last updated on Fri Aug 23 00:10:36 2019.