Standard

Draken
L1 ♟
Drakengleiter
(image)
Kosten:16
LP:32
XP:35
MP:8
6 × 2 Nahkampf (Wucht)
3 × 3 Fernkampf (Feuer) (Treffsicherheit)
L2
Himmelsdrake
(image)
Kosten:30
LP:45
XP:80
MP:9
6 × 3 Nahkampf (Wucht)
5 × 3 Fernkampf (Feuer) (Treffsicherheit)
L3
Sturmdrake
(image)
Kosten:43
LP:58
XP:150
MP:9
8 × 3 Nahkampf (Wucht)
8 × 3 Fernkampf (Feuer) (Treffsicherheit)
L1 ♟
Drakenkämpfer
(image)
Kosten:17
LP:39
XP:42
MP:6
7 × 3 Nahkampf (Klinge)
3 × 3 Fernkampf (Feuer)
L2 ♚
Drakenkrieger
(image)
Kosten:30
LP:60
XP:70
MP:6
11 × 3 Nahkampf (Klinge)
5 × 3 Fernkampf (Feuer)
L3
Drakenklingenmeister
(image)
Kosten:47
LP:80
XP:150
MP:6
16 × 3 Nahkampf (Klinge)
8 × 3 Fernkampf (Feuer)
L1 ♟
Drakenschmetterer
(image)
Kosten:19
LP:43
XP:45
MP:5
5 × 4 Nahkampf (Klinge)
6 × 4 Nahkampf (Stich) (Erstschlag)
L2 ♚
Drakendrescher
(image)
Kosten:31
LP:66
XP:95
MP:5
8 × 4 Nahkampf (Klinge)
6 × 5 Nahkampf (Stich)
10 × 3 Nahkampf (Wucht)
L3
Drakenvollstrecker
(image)
Kosten:44
LP:85
XP:150
MP:5
11 × 4 Nahkampf (Klinge)
14 × 3 Nahkampf (Wucht)
8 × 5 Nahkampf (Stich)
L2 ♚
Drakenschlichter
(image)
Kosten:31
LP:62
XP:105
MP:5
11 × 3 Nahkampf (Klinge)
17 × 2 Nahkampf (Stich) (Erstschlag)
L3
Drakenschlächter
(image)
Kosten:46
LP:82
XP:150
MP:5
16 × 3 Nahkampf (Klinge)
23 × 2 Nahkampf (Stich) (Erstschlag)
L1 ♟
Flammendrake
(image)
Kosten:21
LP:42
XP:43
MP:5
7 × 2 Nahkampf (Klinge)
6 × 4 Fernkampf (Feuer)
L2 ♚
Feuerdrake
(image)
Kosten:35
LP:63
XP:80
MP:5
9 × 2 Nahkampf (Klinge)
7 × 5 Fernkampf (Feuer)
L3
Infernodrake
(image)
Kosten:51
LP:82
XP:150
MP:5
12 × 2 Nahkampf (Klinge)
8 × 6 Fernkampf (Feuer)
L2 ♚
Lodernder Drake
(image)
Kosten:35
LP:55
XP:80
MP:5
Führungsqualitäten
8 × 3 Nahkampf (Klinge)
6 × 4 Fernkampf (Feuer)
L3
Entflammender Drake
(image)
Kosten:51
LP:72
XP:150
MP:5
Führungsqualitäten
11 × 3 Nahkampf (Klinge)
8 × 4 Fernkampf (Feuer)
L1 ♟
Saurianischer Plänkler
(image)
Kosten:15
LP:26
XP:32
MP:6
Plänkler
4 × 4 Nahkampf (Stich)
4 × 2 Fernkampf (Stich)
L2
Saurianischer Hinterlistling
(image)
Kosten:30
LP:36
XP:55
MP:7
Plänkler
6 × 4 Nahkampf (Stich)
5 × 2 Fernkampf (Stich)
L3
Saurianischer Flänkler
(image)
Kosten:46
LP:47
XP:150
MP:7
Plänkler
8 × 4 Nahkampf (Stich)
7 × 2 Fernkampf (Stich)
L1 ♟
Saurianischer Seher
(image)
Kosten:16
LP:22
XP:28
MP:6
Heilen +4
4 × 2 Nahkampf (Wucht)
5 × 3 Fernkampf (Kälte) (Magie)
L2 ♚
Saurianischer Frostmeister
(image)
Kosten:27
LP:29
XP:100
MP:6
Heilen +4
4 × 3 Nahkampf (Wucht)
8 × 3 Fernkampf (Kälte) (Magie)
L2 ♚
Saurianischer Herbalist
(image)
Kosten:27
LP:29
XP:100
MP:6
Kurieren, Heilen +8
5 × 2 Nahkampf (Wucht)
6 × 3 Fernkampf (Kälte) (Magie)
Knalga Allianz
L1 ♟
Dieb
(image)
Kosten:13
LP:24
XP:28
MP:6
4 × 3 Nahkampf (Klinge) (Hinterlistiger Angriff)
L2 ♚
Schurke
(image)
Kosten:24
LP:40
XP:70
MP:6
Plänkler
6 × 3 Nahkampf (Klinge) (Hinterlistiger Angriff)
4 × 3 Fernkampf (Klinge)
L3
Attentäter
(image)
Kosten:44
LP:51
XP:150
MP:6
Plänkler
8 × 3 Nahkampf (Klinge) (Hinterlistiger Angriff)
5 × 3 Fernkampf (Klinge) (Gift)
L1 ♟
Greifenreiter
(image)
Kosten:24
LP:34
XP:38
MP:8
12 × 2 Nahkampf (Klinge)
L2
Greifenmeister
(image)
Kosten:37
LP:51
XP:100
MP:10
15 × 2 Nahkampf (Klinge)
L1 ♟
Ulfserker
(image)
Kosten:19
LP:34
XP:42
MP:5
4 × 4 Nahkampf (Klinge) (Kampfrausch)
L2
Berserker
(image)
Kosten:33
LP:48
XP:100
MP:5
7 × 4 Nahkampf (Klinge) (Kampfrausch)
L1 ♟
Wegelagerer
(image)
Kosten:14
LP:30
XP:36
MP:7
4 × 2 Nahkampf (Wucht)
5 × 2 Fernkampf (Wucht)
L2
Geächteter
(image)
Kosten:28
LP:42
XP:77
MP:7
8 × 2 Nahkampf (Wucht)
6 × 3 Fernkampf (Wucht)
L3
Vagant
(image)
Kosten:53
LP:62
XP:150
MP:7
Gassenwissen
11 × 2 Nahkampf (Wucht)
7 × 4 Fernkampf (Wucht)
L1 ♟
Wilddieb
(image)
Kosten:14
LP:32
XP:29
MP:5
3 × 2 Nahkampf (Klinge)
4 × 4 Fernkampf (Stich)
L2 ♚
Fallensteller
(image)
Kosten:27
LP:45
XP:65
MP:5
4 × 4 Nahkampf (Klinge)
6 × 4 Fernkampf (Stich)
L3
Waidmann
(image)
Kosten:50
LP:57
XP:150
MP:5
5 × 4 Nahkampf (Klinge)
9 × 4 Fernkampf (Stich) (Treffsicherheit)
L3
Waldläufer
(image)
Kosten:52
LP:60
XP:150
MP:6
7 × 4 Nahkampf (Klinge)
7 × 4 Fernkampf (Stich)
L1 ♟
Zwergendonnerer
(image)
Kosten:17
LP:34
XP:40
MP:4
6 × 2 Nahkampf (Klinge)
18 × 1 Fernkampf (Stich)
L2 ♚
Donnerwächter
(image)
Kosten:30
LP:44
XP:95
MP:4
6 × 3 Nahkampf (Klinge)
28 × 1 Fernkampf (Stich)
L3
Drachenwächter
(image)
Kosten:46
LP:59
XP:150
MP:4
9 × 3 Nahkampf (Klinge)
40 × 1 Fernkampf (Stich)
L1 ♟
Zwergengardist
(image)
Kosten:19
LP:42
XP:47
MP:4
Unerschütterlich
5 × 3 Nahkampf (Stich)
5 × 1 Fernkampf (Stich)
L2 ♚
Zwergenwache
(image)
Kosten:32
LP:54
XP:85
MP:4
Unerschütterlich
7 × 3 Nahkampf (Stich)
8 × 1 Fernkampf (Stich)
L3
Schildwache
(image)
Kosten:44
LP:68
XP:150
MP:4
Unerschütterlich
9 × 3 Nahkampf (Stich)
11 × 2 Fernkampf (Stich)
L1 ♟
Zwergenkämpfer
(image)
Kosten:16
LP:38
XP:41
MP:4
7 × 3 Nahkampf (Klinge)
8 × 2 Nahkampf (Wucht)
L2 ♚
Chalybter
(image)
Kosten:32
LP:59
XP:74
MP:4
11 × 3 Nahkampf (Klinge)
14 × 2 Nahkampf (Wucht)
L3
Zwergenfürst
(image)
Kosten:50
LP:79
XP:150
MP:4
15 × 3 Nahkampf (Klinge)
19 × 2 Nahkampf (Wucht)
10 × 1 Fernkampf (Klinge)
Loyalisten
L1 ♟
Bogenschütze
(image)
Kosten:14
LP:33
XP:39
MP:5
4 × 2 Nahkampf (Klinge)
6 × 3 Fernkampf (Stich)
L2 ♚
Langbogenschütze
(image)
Kosten:26
LP:51
XP:68
MP:5
8 × 2 Nahkampf (Klinge)
10 × 3 Fernkampf (Stich)
L3
Meisterbogenschütze
(image)
Kosten:46
LP:67
XP:150
MP:5
8 × 3 Nahkampf (Klinge)
11 × 4 Fernkampf (Stich)
L1 ♟
Duellant
(image)
Kosten:16
LP:28
XP:42
MP:6
Plänkler
4 × 4 Nahkampf (Klinge)
L2
Fechter
(image)
Kosten:32
LP:44
XP:90
MP:7
Plänkler
5 × 5 Nahkampf (Klinge)
12 × 1 Fernkampf (Stich)
L3
Fechtmeister
(image)
Kosten:44
LP:57
XP:150
MP:7
Plänkler
7 × 5 Nahkampf (Klinge)
20 × 1 Fernkampf (Stich)
L1 ♟
Kavallerist
(image)
Kosten:17
LP:34
XP:40
MP:8
6 × 3 Nahkampf (Klinge)
L2
Dragoner
(image)
Kosten:34
LP:49
XP:95
MP:9
6 × 4 Nahkampf (Klinge)
12 × 1 Fernkampf (Stich)
L3
Kürassier
(image)
Kosten:52
LP:64
XP:150
MP:9
10 × 4 Nahkampf (Klinge)
20 × 1 Fernkampf (Stich)
L2 ♚
Leutnant
(image)
Kosten:35
LP:40
XP:80
MP:6
Führungsqualitäten
8 × 3 Nahkampf (Klinge)
5 × 3 Fernkampf (Stich)
L3
General
(image)
Kosten:54
LP:50
XP:180
MP:6
Führungsqualitäten
9 × 4 Nahkampf (Klinge)
7 × 3 Fernkampf (Stich)
L4
Feldmarschall
(image)
Kosten:66
LP:60
XP:200
MP:6
Führungsqualitäten
10 × 4 Nahkampf (Klinge)
8 × 3 Fernkampf (Stich)
L1 ♟
Magier
(image)
Kosten:20
LP:24
XP:54
MP:5
5 × 1 Nahkampf (Wucht)
7 × 3 Fernkampf (Feuer) (Magie)
L2 ♚
Roter Magier
(image)
Kosten:40
LP:42
XP:100
MP:5
6 × 2 Nahkampf (Wucht)
8 × 4 Fernkampf (Feuer) (Magie)
L3
Erzmagier
(image)
Kosten:59
LP:54
XP:220
MP:5
7 × 2 Nahkampf (Wucht)
12 × 4 Fernkampf (Feuer) (Magie)
L4
Großmagier
(image)
Kosten:72
LP:65
XP:200
MP:5
9 × 2 Nahkampf (Wucht)
16 × 4 Fernkampf (Feuer) (Magie)
L3
Silberner Magier
(image)
Kosten:59
LP:48
XP:150
MP:6
Teleportation
7 × 2 Nahkampf (Wucht)
9 × 4 Fernkampf (Feuer) (Magie)
L2 ♚
Weißer Magier
(image)
Kosten:40
LP:35
XP:136
MP:5
Kurieren, Heilen +8
6 × 2 Nahkampf (Wucht)
9 × 3 Fernkampf (Arkan) (Magie)
L3
Magier des Lichtes
(image)
Kosten:60
LP:47
XP:150
MP:5
Lichtaura, Kurieren, Heilen +8
7 × 3 Nahkampf (Wucht)
12 × 3 Fernkampf (Arkan) (Magie)
L1 ♟
Reiter
(image)
Kosten:23
LP:38
XP:44
MP:8
9 × 2 Nahkampf (Stich) (Ansturm)
L2
Lanzenreiter
(image)
Kosten:40
LP:50
XP:100
MP:10
12 × 3 Nahkampf (Stich) (Ansturm)
L2
Ritter
(image)
Kosten:40
LP:58
XP:120
MP:8
8 × 4 Nahkampf (Klinge)
14 × 2 Nahkampf (Stich) (Ansturm)
L3
Paladin
(image)
Kosten:58
LP:65
XP:150
MP:8
Heilen +4
8 × 5 Nahkampf (Arkan)
15 × 2 Nahkampf (Stich) (Ansturm)
L3
Templer
(image)
Kosten:58
LP:78
XP:150
MP:7
12 × 4 Nahkampf (Klinge)
17 × 2 Nahkampf (Stich) (Ansturm)
L1 ♟
Schwerer Infanterist
(image)
Kosten:19
LP:38
XP:40
MP:4
11 × 2 Nahkampf (Wucht)
L2 ♚
Schreckenskrieger
(image)
Kosten:35
LP:52
XP:110
MP:4
18 × 2 Nahkampf (Wucht)
L3
Stahlkoloss
(image)
Kosten:50
LP:64
XP:150
MP:4
25 × 2 Nahkampf (Wucht)
L1 ♟
Seeknecht
(image)
Kosten:14
LP:36
XP:36
MP:6
6 × 3 Nahkampf (Stich)
L2
Nöck
(image)
Kosten:28
LP:50
XP:80
MP:6
10 × 3 Nahkampf (Stich)
L3
Herr der Tiefe
(image)
Kosten:43
LP:60
XP:150
MP:6
14 × 3 Nahkampf (Stich)
19 × 2 Nahkampf (Klinge)
L3
Hoplit
(image)
Kosten:43
LP:52
XP:150
MP:5
Unerschütterlich
15 × 2 Nahkampf (Stich)
L1 ♟
Speerträger
(image)
Kosten:14
LP:36
XP:42
MP:5
7 × 3 Nahkampf (Stich) (Erstschlag)
6 × 1 Fernkampf (Stich)
L2 ♚
Pikenträger
(image)
Kosten:25
LP:55
XP:65
MP:5
10 × 3 Nahkampf (Stich) (Erstschlag)
L3
Hellebardier
(image)
Kosten:44
LP:72
XP:150
MP:5
15 × 3 Nahkampf (Stich) (Erstschlag)
19 × 2 Nahkampf (Klinge)
L2 ♚
Schwertkämpfer
(image)
Kosten:25
LP:55
XP:60
MP:5
8 × 4 Nahkampf (Klinge)
L3
Leibgardist
(image)
Kosten:43
LP:74
XP:150
MP:6
11 × 4 Nahkampf (Klinge)
L2 ♚
Speerwerfer
(image)
Kosten:25
LP:48
XP:100
MP:5
8 × 3 Nahkampf (Stich) (Erstschlag)
11 × 2 Fernkampf (Stich)
Nordmannen
L1 ♟
Grunzer
(image)
Kosten:12
LP:38
XP:42
MP:5
9 × 2 Nahkampf (Klinge)
L2 ♚
Orkkrieger
(image)
Kosten:26
LP:58
XP:60
MP:5
10 × 3 Nahkampf (Klinge)
L3
Kriegsherr
(image)
Kosten:48
LP:78
XP:150
MP:5
15 × 3 Nahkampf (Klinge)
8 × 2 Fernkampf (Stich)
L0 ♟
Koboldspeerträger
(image)
Kosten:9
LP:18
XP:18
MP:5
6 × 3 Nahkampf (Stich)
3 × 1 Fernkampf (Stich)
L1
Koboldpfähler
(image)
Kosten:13
LP:26
XP:50
MP:5
8 × 3 Nahkampf (Stich) (Erstschlag)
5 × 1 Fernkampf (Stich)
L1
Koboldstandartenträger
(image)
Kosten:13
LP:31
XP:50
MP:5
Führungsqualitäten
7 × 3 Nahkampf (Stich)
L1 ♟
Nagakämpfer
(image)
Kosten:14
LP:33
XP:32
MP:7
4 × 4 Nahkampf (Klinge)
L2
Nagakrieger
(image)
Kosten:27
LP:43
XP:66
MP:7
7 × 4 Nahkampf (Klinge)
L3
Nagascherge
(image)
Kosten:48
LP:49
XP:150
MP:7
9 × 5 Nahkampf (Klinge)
L1 ♟
Orkmeuchler
(image)
Kosten:17
LP:26
XP:34
MP:6
7 × 1 Nahkampf (Klinge)
3 × 3 Fernkampf (Klinge) (Treffsicherheit, Gift)
L2 ♚
Schlächter
(image)
Kosten:33
LP:36
XP:100
MP:6
9 × 2 Nahkampf (Klinge)
6 × 3 Fernkampf (Klinge) (Treffsicherheit, Gift)
L1 ♟
Orkschütze
(image)
Kosten:14
LP:32
XP:30
MP:5
3 × 2 Nahkampf (Klinge)
6 × 3 Fernkampf (Stich)
7 × 2 Fernkampf (Feuer)
L2 ♚
Armbruster
(image)
Kosten:26
LP:43
XP:80
MP:5
4 × 3 Nahkampf (Klinge)
8 × 3 Fernkampf (Stich)
10 × 2 Fernkampf (Feuer)
L3
Kharraschschütze
(image)
Kosten:43
LP:56
XP:150
MP:5
8 × 3 Nahkampf (Klinge)
12 × 3 Fernkampf (Stich)
15 × 2 Fernkampf (Feuer)
L1 ♟
Trollwelpe
(image)
Kosten:13
LP:42
XP:36
MP:4
Regeneration
7 × 2 Nahkampf (Wucht)
L2 ♚
Troll
(image)
Kosten:29
LP:55
XP:66
MP:5
Regeneration
14 × 2 Nahkampf (Wucht)
L3
Kriegstroll
(image)
Kosten:44
LP:70
XP:150
MP:5
Regeneration
20 × 2 Nahkampf (Wucht)
L2 ♚
Trollfelsenschleuderer
(image)
Kosten:29
LP:49
XP:100
MP:5
Regeneration
10 × 2 Nahkampf (Wucht)
17 × 1 Fernkampf (Wucht)
L1 ♟
Wolfsreiter
(image)
Kosten:17
LP:32
XP:30
MP:8
5 × 3 Nahkampf (Klinge)
L2
Koboldplünderer
(image)
Kosten:32
LP:44
XP:100
MP:9
5 × 3 Nahkampf (Klinge)
7 × 3 Nahkampf (Feuer)
6 × 2 Fernkampf (Wucht) (Verlangsamung)
L2
Koboldraubritter
(image)
Kosten:32
LP:49
XP:65
MP:9
7 × 4 Nahkampf (Klinge)
L3
Schreckenswolfreiter
(image)
Kosten:44
LP:61
XP:150
MP:10
9 × 4 Nahkampf (Klinge)
4 × 4 Nahkampf (Klinge) (Gift)
Rebellen
L1 ♟
Elfenbogenschütze
(image)
Kosten:17
LP:29
XP:44
MP:6
5 × 2 Nahkampf (Klinge)
5 × 4 Fernkampf (Stich)
L2 ♚
Elfenlangbogenschütze
(image)
Kosten:37
LP:37
XP:80
MP:6
6 × 2 Nahkampf (Klinge)
9 × 4 Fernkampf (Stich) (Treffsicherheit)
L3
Elfenscharfschütze
(image)
Kosten:51
LP:47
XP:150
MP:6
7 × 2 Nahkampf (Klinge)
10 × 5 Fernkampf (Stich) (Treffsicherheit)
L2 ♚
Elfenwaldhüter
(image)
Kosten:38
LP:42
XP:90
MP:6
Waldkenntnis
7 × 3 Nahkampf (Klinge)
7 × 4 Fernkampf (Stich)
L3
Elfenrächer
(image)
Kosten:53
LP:55
XP:150
MP:6
Waldkenntnis
8 × 4 Nahkampf (Klinge)
10 × 4 Fernkampf (Stich)
L1 ♟
Elfenkrieger
(image)
Kosten:14
LP:33
XP:40
MP:5
5 × 4 Nahkampf (Klinge)
3 × 3 Fernkampf (Stich)
L2 ♚
Elfenhauptmann
(image)
Kosten:32
LP:47
XP:90
MP:5
Führungsqualitäten
7 × 4 Nahkampf (Klinge)
5 × 3 Fernkampf (Stich)
L3
Elfenmarschall
(image)
Kosten:54
LP:62
XP:150
MP:5
Führungsqualitäten
10 × 4 Nahkampf (Klinge)
8 × 3 Fernkampf (Stich)
L2 ♚
Elfenheld
(image)
Kosten:30
LP:51
XP:90
MP:5
8 × 4 Nahkampf (Klinge)
6 × 3 Fernkampf (Stich)
L3
Elfenschwertmeister
(image)
Kosten:48
LP:70
XP:150
MP:5
9 × 5 Nahkampf (Klinge)
9 × 3 Fernkampf (Stich)
L1 ♟
Elfenschamanin
(image)
Kosten:15
LP:26
XP:32
MP:5
Heilen +4
3 × 2 Nahkampf (Wucht)
3 × 2 Fernkampf (Wucht) (Verlangsamung)
L2 ♚
Elfendruidin
(image)
Kosten:34
LP:36
XP:80
MP:5
Kurieren, Heilen +8
4 × 2 Nahkampf (Wucht)
6 × 2 Fernkampf (Wucht) (Verlangsamung)
6 × 3 Fernkampf (Stich) (Magie)
L3
Waldfee
(image)
Kosten:52
LP:46
XP:150
MP:6
Kurieren, Heilen +8
6 × 2 Nahkampf (Wucht) (Magie)
6 × 3 Fernkampf (Wucht) (Verlangsamung)
8 × 3 Fernkampf (Stich) (Magie)
L2 ♚
Elfenzauberin
(image)
Kosten:34
LP:41
XP:100
MP:5
4 × 2 Nahkampf (Wucht)
4 × 3 Fernkampf (Wucht) (Verlangsamung)
7 × 4 Fernkampf (Arkan) (Magie)
L3
Elfenmystikerin
(image)
Kosten:55
LP:50
XP:180
MP:5
6 × 2 Nahkampf (Wucht)
5 × 4 Fernkampf (Wucht) (Verlangsamung)
9 × 4 Fernkampf (Arkan) (Magie)
L4
Sylphide
(image)
Kosten:67
LP:60
XP:200
MP:6
6 × 3 Nahkampf (Wucht) (Magie)
6 × 5 Fernkampf (Wucht) (Verlangsamung)
10 × 5 Fernkampf (Arkan) (Magie)
L1 ♟
Elfenspäher
(image)
Kosten:18
LP:32
XP:32
MP:9
4 × 3 Nahkampf (Klinge)
6 × 2 Fernkampf (Stich)
L2
Elfenkundschafter
(image)
Kosten:31
LP:46
XP:75
MP:10
7 × 3 Nahkampf (Klinge)
9 × 2 Fernkampf (Stich)
L3
Elfenavantgarde
(image)
Kosten:43
LP:57
XP:150
MP:10
7 × 4 Nahkampf (Klinge)
8 × 3 Fernkampf (Stich)
L1 ♟
Magier
(image)
Kosten:20
LP:24
XP:54
MP:5
5 × 1 Nahkampf (Wucht)
7 × 3 Fernkampf (Feuer) (Magie)
L2 ♚
Roter Magier
(image)
Kosten:40
LP:42
XP:100
MP:5
6 × 2 Nahkampf (Wucht)
8 × 4 Fernkampf (Feuer) (Magie)
L3
Erzmagier
(image)
Kosten:59
LP:54
XP:220
MP:5
7 × 2 Nahkampf (Wucht)
12 × 4 Fernkampf (Feuer) (Magie)
L4
Großmagier
(image)
Kosten:72
LP:65
XP:200
MP:5
9 × 2 Nahkampf (Wucht)
16 × 4 Fernkampf (Feuer) (Magie)
L3
Silberner Magier
(image)
Kosten:59
LP:48
XP:150
MP:6
Teleportation
7 × 2 Nahkampf (Wucht)
9 × 4 Fernkampf (Feuer) (Magie)
L2 ♚
Weißer Magier
(image)
Kosten:40
LP:35
XP:136
MP:5
Kurieren, Heilen +8
6 × 2 Nahkampf (Wucht)
9 × 3 Fernkampf (Arkan) (Magie)
L3
Magier des Lichtes
(image)
Kosten:60
LP:47
XP:150
MP:5
Lichtaura, Kurieren, Heilen +8
7 × 3 Nahkampf (Wucht)
12 × 3 Fernkampf (Arkan) (Magie)
L1 ♟
Speerfischer
(image)
Kosten:15
LP:30
XP:35
MP:6
4 × 2 Nahkampf (Stich)
5 × 3 Fernkampf (Stich)
L2
Hakemann
(image)
Kosten:27
LP:40
XP:85
MP:6
6 × 2 Nahkampf (Stich)
6 × 4 Fernkampf (Stich)
L3
Harpunier
(image)
Kosten:48
LP:55
XP:150
MP:6
8 × 2 Nahkampf (Stich)
10 × 4 Fernkampf (Stich)
L2
Netzwerfer
(image)
Kosten:27
LP:40
XP:80
MP:7
6 × 3 Nahkampf (Wucht)
9 × 2 Fernkampf (Wucht) (Verlangsamung)
L3
Netzmeister
(image)
Kosten:46
LP:55
XP:150
MP:7
8 × 3 Nahkampf (Wucht)
8 × 3 Fernkampf (Wucht) (Verlangsamung)
L1 ♟
Waldschrat
(image)
Kosten:20
LP:52
XP:40
MP:4
Waldkenntnis, Regeneration
13 × 2 Nahkampf (Wucht)
L2 ♚
Älterer Waldschrat
(image)
Kosten:31
LP:64
XP:100
MP:4
Waldkenntnis, Regeneration
19 × 2 Nahkampf (Wucht)
L3
Alter Waldschrat
(image)
Kosten:48
LP:80
XP:150
MP:4
Waldkenntnis, Regeneration
25 × 2 Nahkampf (Wucht)
Untote
L1 ♟
Dunkler Adept
(image)
Kosten:16
LP:28
XP:48
MP:5
10 × 2 Fernkampf (Kälte) (Magie)
7 × 2 Fernkampf (Arkan) (Magie)
L2 ♚
Schwarzer Magier
(image)
Kosten:32
LP:48
XP:90
MP:5
4 × 3 Nahkampf (Wucht)
13 × 2 Fernkampf (Kälte) (Magie)
9 × 2 Fernkampf (Arkan) (Magie)
L3
Lich
(image)
Kosten:50
LP:60
XP:150
MP:6
Abtauchen
8 × 3 Nahkampf (Arkan) (Lebensentzug)
12 × 3 Fernkampf (Kälte) (Magie)
9 × 3 Fernkampf (Arkan) (Magie)
L3
Totenbeschwörer
(image)
Kosten:50
LP:70
XP:150
MP:5
6 × 3 Nahkampf (Wucht) (Untote Plage)
17 × 2 Fernkampf (Kälte) (Magie)
12 × 2 Fernkampf (Arkan) (Magie)
L1 ♟
Geist
(image)
Kosten:20
LP:18
XP:30
MP:7
4 × 3 Nahkampf (Arkan) (Lebensentzug)
3 × 3 Fernkampf (Kälte)
L2
Rachegeist
(image)
Kosten:38
LP:25
XP:100
MP:7
6 × 4 Nahkampf (Arkan) (Lebensentzug)
4 × 3 Fernkampf (Kälte)
L3
Spuk
(image)
Kosten:52
LP:33
XP:150
MP:7
9 × 4 Nahkampf (Arkan) (Lebensentzug)
6 × 3 Fernkampf (Kälte)
L2
Schatten
(image)
Kosten:38
LP:24
XP:100
MP:7
Schemen, Plänkler
8 × 3 Nahkampf (Klinge) (Hinterlistiger Angriff)
L3
Nachtalb
(image)
Kosten:52
LP:35
XP:150
MP:7
Schemen, Plänkler
10 × 3 Nahkampf (Klinge) (Hinterlistiger Angriff)
L1 ♟
Ghul
(image)
Kosten:16
LP:33
XP:35
MP:5
4 × 3 Nahkampf (Klinge) (Gift)
L2 ♚
Leichenfresser
(image)
Kosten:27
LP:47
XP:120
MP:5
Kannibalismus
7 × 3 Nahkampf (Klinge) (Gift)
L3
Scheusal
(image)
Kosten:43
LP:65
XP:150
MP:5
Kannibalismus
10 × 3 Nahkampf (Klinge) (Gift)
L1 ♟
Skelett
(image)
Kosten:15
LP:34
XP:35
MP:5
Abtauchen
7 × 3 Nahkampf (Klinge)
L2 ♚
Unheilsbringer
(image)
Kosten:28
LP:39
XP:100
MP:6
Abtauchen
8 × 5 Nahkampf (Klinge)
L2 ♚
Wiedergänger
(image)
Kosten:28
LP:47
XP:85
MP:5
Abtauchen
8 × 4 Nahkampf (Klinge)
L3
Knochenschlächter
(image)
Kosten:47
LP:68
XP:150
MP:5
Abtauchen
12 × 4 Nahkampf (Klinge)
L1 ♟
Skelettbogenschütze
(image)
Kosten:14
LP:31
XP:35
MP:5
Abtauchen
3 × 2 Nahkampf (Wucht)
6 × 3 Fernkampf (Stich)
L2 ♚
Knochenbogenschütze
(image)
Kosten:26
LP:40
XP:80
MP:5
Abtauchen
6 × 2 Nahkampf (Klinge)
10 × 3 Fernkampf (Stich)
L3
Seelenschütze
(image)
Kosten:41
LP:50
XP:150
MP:5
Abtauchen
8 × 2 Nahkampf (Klinge)
14 × 3 Fernkampf (Stich)
L0 ♟
Vampirfledermaus
(image)
Kosten:13
LP:16
XP:22
MP:8
4 × 2 Nahkampf (Klinge) (Lebensentzug)
L1
Blutfledermaus
(image)
Kosten:21
LP:27
XP:70
MP:9
5 × 3 Nahkampf (Klinge) (Lebensentzug)
L2
Horrorfledermaus
(image)
Kosten:34
LP:33
XP:100
MP:9
6 × 4 Nahkampf (Klinge) (Lebensentzug)
L0 ♟
Wandelnde Leiche
(image)
Kosten:8
LP:18
XP:24
MP:4
6 × 2 Nahkampf (Wucht) (Untote Plage)
L1
Seelenloser
(image)
Kosten:13
LP:28
XP:50
MP:4
7 × 3 Nahkampf (Wucht) (Untote Plage)
Last updated on Sat Oct 20 00:40:39 2018.