قارب

(image)

Propelled by oars or small sails, boats are used to travel short distances and in shallows where large ships cannot navigate.

 

Information

Advances from:
Advances to:
Cost: 10
HP: 1
Moves: 5
XP: 50
Level: 1
Alignment: نهاري
Id: Boat
Abilities:

المقاومة

(icon) قاطع0% (icon) مخترق0%
(icon) صادم-10% (icon) ناري0%
(icon) بارد0% (icon) سحري60%

Terrain

TerrainMovement CostDefense
(icon) Coastal Reef250%
(icon) Deep Water150%
(icon) Fake Shroud0%
(icon) Flat0%
(icon) Frozen0%
(icon) Fungus0%
(icon) Unwalkable0%
(icon) تلال0%
(icon) جبال0%
(icon) رمال0%
(icon) غابة0%
(icon) قرية0%
(icon) قصر0%
(icon) كهف0%
(icon) مستنقع240%
(icon) مياه ضحلة150%
Last updated on Wed Mar 20 02:39:00 2024.