Aonadan

An cinne-daonna
L1
Coisridh Throm
(image)
Cost:19
PB:38
PE:40
MP:4
11 × 2 dlùth (bualadh)
L2
Feachdraidh
(image)
Cost:35
PB:52
PE:110
MP:4
18 × 2 dlùth (bualadh)
L3
Laochraidh
(image)
Cost:50
PB:64
PE:150
MP:4
25 × 2 dlùth (bualadh)
L0
Croitear
(image)
Cost:8
PB:18
PE:23
MP:5
5 × 2 dlùth (bioradh)
4 × 1 astar (bioradh)
L1
Boghadair
(image)
Cost:14
PB:33
PE:39
MP:5
4 × 2 dlùth (lann)
6 × 3 astar (bioradh)
L2
Mòr-bhoghadair
(image)
Cost:26
PB:51
PE:68
MP:5
8 × 2 dlùth (lann)
10 × 3 astar (bioradh)
L3
Sàr-bhoghadair
(image)
Cost:46
PB:67
PE:150
MP:5
8 × 3 dlùth (lann)
11 × 4 astar (bioradh)
L1
Sleaghadair
(image)
Cost:14
PB:36
PE:42
MP:5
7 × 3 dlùth (bioradh) (ciad bhuille)
6 × 1 astar (bioradh)
L2
Claidheamhair
(image)
Cost:25
PB:55
PE:60
MP:5
8 × 4 dlùth (lann)
L3
Geàrd Rìoghail
(image)
Cost:43
PB:74
PE:150
MP:6
11 × 4 dlùth (lann)
L2
Gathadair
(image)
Cost:25
PB:48
PE:100
MP:5
8 × 3 dlùth (bioradh) (ciad bhuille)
11 × 2 astar (bioradh)
L2
Pìcear
(image)
Cost:25
PB:55
PE:65
MP:5
10 × 3 dlùth (bioradh) (ciad bhuille)
L3
Aileabeartach
(image)
Cost:44
PB:72
PE:150
MP:5
15 × 3 dlùth (bioradh) (ciad bhuille)
19 × 2 dlùth (lann)
L1
Draoidh
(image)
Cost:20
PB:24
PE:54
MP:5
5 × 1 dlùth (bualadh)
7 × 3 astar (teine) (draoidheach)
L2
Draoidh Geal
(image)
Cost:40
PB:35
PE:136
MP:5
leigheas, slànachadh +8
6 × 2 dlùth (bualadh)
9 × 3 astar (dìomhair) (draoidheach)
L3
Draoidh Soillse
(image)
Cost:60
PB:47
PE:150
MP:5
soillseachadh, leigheas, slànachadh +8
7 × 3 dlùth (bualadh)
12 × 3 astar (dìomhair) (draoidheach)
L2
Draoidh Ruadh
(image)
Cost:40
PB:42
PE:100
MP:5
6 × 2 dlùth (bualadh)
8 × 4 astar (teine) (draoidheach)
L3
Draoidh Airgid
(image)
Cost:59
PB:48
PE:150
MP:6
tele-phortadh
7 × 2 dlùth (bualadh)
9 × 4 astar (teine) (draoidheach)
L3
Àrd-dhraoidh
(image)
Cost:59
PB:54
PE:220
MP:5
7 × 2 dlùth (bualadh)
12 × 4 astar (teine) (draoidheach)
L4
Sàr-dhraoidh
(image)
Cost:72
PB:65
PE:200
MP:5
9 × 2 dlùth (bualadh)
16 × 4 astar (teine) (draoidheach)
L1
Eòlach Dubh
(image)
Cost:16
PB:28
PE:48
MP:5
10 × 2 astar (fuachd) (draoidheach)
7 × 2 astar (dìomhair) (draoidheach)
L2
Buidseach Dubh
(image)
Cost:32
PB:48
PE:90
MP:5
4 × 3 dlùth (bualadh)
13 × 2 astar (fuachd) (draoidheach)
9 × 2 astar (dìomhair) (draoidheach)
L3
Corp
(image)
Cost:50
PB:60
PE:150
MP:6
bàthadh
8 × 3 dlùth (dìomhair) (sùgh)
12 × 3 astar (fuachd) (draoidheach)
9 × 3 astar (dìomhair) (draoidheach)
L3
Marbh-dhraoidh
(image)
Cost:50
PB:70
PE:150
MP:5
6 × 3 dlùth (bualadh) (plàigh)
17 × 2 astar (fuachd) (draoidheach)
12 × 2 astar (dìomhair) (draoidheach)
L1
Feannsair
(image)
Cost:16
PB:28
PE:42
MP:6
streupaire
4 × 4 dlùth (lann)
L2
Còmhragach
(image)
Cost:32
PB:44
PE:90
MP:7
streupaire
5 × 5 dlùth (lann)
12 × 1 astar (bioradh)
L3
Maighstir Armachd
(image)
Cost:44
PB:57
PE:150
MP:7
streupaire
7 × 5 dlùth (lann)
20 × 1 astar (bioradh)
L0
Fear-coille
(image)
Cost:10
PB:18
PE:23
MP:5
3 × 1 dlùth (lann)
4 × 3 astar (bioradh)
L1
Boghadair
(image)
Cost:14
PB:33
PE:39
MP:5
4 × 2 dlùth (lann)
6 × 3 astar (bioradh)
L2
Mòr-bhoghadair
(image)
Cost:26
PB:51
PE:68
MP:5
8 × 2 dlùth (lann)
10 × 3 astar (bioradh)
L3
Sàr-bhoghadair
(image)
Cost:46
PB:67
PE:150
MP:5
8 × 3 dlùth (lann)
11 × 4 astar (bioradh)
L1
Poidsear
(image)
Cost:14
PB:32
PE:29
MP:5
3 × 2 dlùth (lann)
4 × 4 astar (bioradh)
L2
Trapair
(image)
Cost:27
PB:45
PE:65
MP:5
4 × 4 dlùth (lann)
6 × 4 astar (bioradh)
L3
Maor-coille
(image)
Cost:52
PB:60
PE:150
MP:6
7 × 4 dlùth (lann)
7 × 4 astar (bioradh)
L3
Sealgair
(image)
Cost:50
PB:57
PE:150
MP:5
5 × 4 dlùth (lann)
9 × 4 astar (bioradh) (gìomanach)
L3
Gaisgeach Rìoghail
(image)
Cost:40
PB:64
PE:150
MP:6
13 × 3 dlùth (bualadh)
L1
Marcaiche
(image)
Cost:23
PB:38
PE:44
MP:8
9 × 2 dlùth (bioradh) (cruinn-leum)
L2
Lannsair
(image)
Cost:40
PB:50
PE:100
MP:10
12 × 3 dlùth (bioradh) (cruinn-leum)
L2
Ridire
(image)
Cost:40
PB:58
PE:120
MP:8
8 × 4 dlùth (lann)
14 × 2 dlùth (bioradh) (cruinn-leum)
L3
Ridire Rìoghail
(image)
Cost:58
PB:65
PE:150
MP:8
slànachadh +4
8 × 5 dlùth (dìomhair)
15 × 2 dlùth (bioradh) (cruinn-leum)
L3
Sàr-ridire
(image)
Cost:58
PB:78
PE:150
MP:7
12 × 4 dlùth (lann)
17 × 2 dlùth (bioradh) (cruinn-leum)
L1
Mèirleach
(image)
Cost:13
PB:24
PE:28
MP:6
4 × 3 dlùth (lann) (cùl-shàthadh)
L2
Balgair
(image)
Cost:24
PB:40
PE:70
MP:6
streupaire
6 × 3 dlùth (lann) (cùl-shàthadh)
4 × 3 astar (lann)
L3
Foill-mhurtair
(image)
Cost:44
PB:51
PE:150
MP:6
streupaire
8 × 3 dlùth (lann) (cùl-shàthadh)
5 × 3 astar (lann) (puinsean)
L0
Ruspal
(image)
Cost:6
PB:16
PE:18
MP:5
5 × 2 dlùth (bualadh)
L1
Burraidh
(image)
Cost:13
PB:32
PE:42
MP:5
5 × 4 dlùth (bualadh)
L2
Spùinneadair
(image)
Cost:23
PB:50
PE:70
MP:5
8 × 4 dlùth (bualadh)
L3
Ladran
(image)
Cost:46
PB:70
PE:150
MP:5
11 × 4 dlùth (bualadh)
L1
Slaightear
(image)
Cost:14
PB:30
PE:36
MP:7
4 × 2 dlùth (bualadh)
5 × 2 astar (bualadh)
L2
Ceatharnach-coille
(image)
Cost:28
PB:42
PE:77
MP:7
8 × 2 dlùth (bualadh)
6 × 3 astar (bualadh)
L3
Fògarrach
(image)
Cost:53
PB:62
PE:150
MP:7
falach
11 × 2 dlùth (bualadh)
7 × 4 astar (bualadh)
L1
Saighdear-eachraidh
(image)
Cost:17
PB:34
PE:40
MP:8
6 × 3 dlùth (lann)
L2
Eachraidh
(image)
Cost:34
PB:49
PE:95
MP:9
6 × 4 dlùth (lann)
12 × 1 astar (bioradh)
L3
Eachraidh Uasal
(image)
Cost:52
PB:64
PE:150
MP:9
10 × 4 dlùth (lann)
20 × 1 astar (bioradh)
L5
Seann-draoidh
(image)
Cost:65
PB:60
PE:250
MP:6
8 × 2 dlùth (bualadh)
14 × 4 astar (teine) (draoidheach)
L1
Sàirdseant
(image)
Cost:19
PB:32
PE:32
MP:6
ceannardas
5 × 3 dlùth (lann)
4 × 3 astar (bioradh)
L2
Fo-cheannard
(image)
Cost:35
PB:40
PE:80
MP:6
ceannardas
8 × 3 dlùth (lann)
5 × 3 astar (bioradh)
L3
Ceann-armailt
(image)
Cost:54
PB:50
PE:180
MP:6
ceannardas
9 × 4 dlùth (lann)
7 × 3 astar (bioradh)
L4
Àrd-mharasgal
(image)
Cost:66
PB:60
PE:200
MP:6
ceannardas
10 × 4 dlùth (lann)
8 × 3 astar (bioradh)
Athaich
L1
Cuilean Athaich
(image)
Cost:13
PB:42
PE:36
MP:4
ath-ghintinn
7 × 2 dlùth (bualadh)
L2
Athach
(image)
Cost:29
PB:55
PE:66
MP:5
ath-ghintinn
14 × 2 dlùth (bualadh)
L3
Gaisgeach Athaich
(image)
Cost:44
PB:70
PE:150
MP:5
ath-ghintinn
20 × 2 dlùth (bualadh)
L2
Sadail-chloiche Athaich
(image)
Cost:29
PB:49
PE:100
MP:5
ath-ghintinn
10 × 2 dlùth (bualadh)
17 × 1 astar (bualadh)
L2
Laoch Athaich
(image)
Cost:30
PB:60
PE:52
MP:5
ath-ghintinn
12 × 3 dlùth (bualadh)
L3
Sàr-athach
(image)
Cost:48
PB:80
PE:150
MP:5
ath-ghintinn
18 × 3 dlùth (bualadh)
L2
Seuman Athaich
(image)
Cost:32
PB:50
PE:100
MP:5
ath-ghintinn
7 × 2 dlùth (bualadh)
7 × 3 astar (teine) (draoidheach)
Biastan
L3
Damhan-allaidh Fuamhaireil
(image)
Cost:55
PB:54
PE:150
MP:6
18 × 2 dlùth (lann) (puinsean)
8 × 3 astar (bualadh) (maille)
L5
Dràgon Teine
(image)
Cost:100
PB:101
PE:250
MP:8
ceannardas
21 × 2 dlùth (lann)
24 × 1 dlùth (bualadh)
14 × 4 astar (teine) (gìomanach)
L4
Fear-sneachda
(image)
Cost:80
PB:142
PE:200
MP:5
32 × 2 dlùth (bualadh)
L1
Geàrd Teine
(image)
Cost:19
PB:23
PE:50
MP:6
4 × 3 dlùth (teine)
8 × 2 astar (teine)
L0
Giant Scorpling
(image)
Cost:10
PB:24
PE:20
MP:6
5 × 1 dlùth (bioradh) (puinsean)
2 × 4 dlùth (bualadh)
L1
Sgairp Fhuamhaireil
(image)
Cost:22
PB:40
PE:50
MP:8
9 × 1 dlùth (bioradh) (puinsean)
4 × 4 dlùth (bualadh)
L1
Greimiche na Doimhne
(image)
Cost:12
PB:28
PE:50
MP:2
ath-ghintinn
4 × 3 dlùth (bualadh)
L2
Gubarnach
(image)
Cost:40
PB:67
PE:100
MP:8
3 × 10 dlùth (bualadh) (sgaoth)
6 × 2 astar (bioradh) (puinsean)
L3
Nathair-mhara
(image)
Cost:40
PB:85
PE:150
MP:8
18 × 2 dlùth (bioradh)
L2
Nathair-uisge
(image)
Cost:26
PB:50
PE:100
MP:7
12 × 2 dlùth (bioradh) (puinsean)
L0
Radan Fuamhaireil
(image)
Cost:6
PB:15
PE:25
MP:4
2 × 4 dlùth (lann)
L0
Snàgan-puill
(image)
Cost:5
PB:20
PE:18
MP:3
4 × 3 astar (bualadh)
L1
Snàgan-puill Fuamhaireil
(image)
Cost:16
PB:36
PE:50
MP:4
7 × 2 dlùth (bualadh)
5 × 3 astar (bualadh)
Bòcain
L0
Sleaghair Bòcain
(image)
Cost:9
PB:18
PE:18
MP:5
6 × 3 dlùth (bioradh)
3 × 1 astar (bioradh)
L1
Brodair Bòcain
(image)
Cost:13
PB:31
PE:50
MP:5
ceannardas
7 × 3 dlùth (bioradh)
L1
Lotaiche Bòcain
(image)
Cost:13
PB:26
PE:50
MP:5
8 × 3 dlùth (bioradh) (ciad bhuille)
5 × 1 astar (bioradh)
Closaich
L1
Boghadair Cnàimhnich
(image)
Cost:14
PB:31
PE:35
MP:5
bàthadh
3 × 2 dlùth (bualadh)
6 × 3 astar (bioradh)
L2
Losgaiche Cnàmha
(image)
Cost:26
PB:40
PE:80
MP:5
bàthadh
6 × 2 dlùth (lann)
10 × 3 astar (bioradh)
L3
Bogha Millidh
(image)
Cost:41
PB:50
PE:150
MP:5
bàthadh
8 × 2 dlùth (lann)
14 × 3 astar (bioradh)
L1
Cnàimhneach
(image)
Cost:15
PB:34
PE:35
MP:5
bàthadh
7 × 3 dlùth (lann)
L2
Faobhar Bàis
(image)
Cost:28
PB:39
PE:100
MP:6
bàthadh
8 × 5 dlùth (lann)
L2
Tilleir
(image)
Cost:28
PB:47
PE:85
MP:5
bàthadh
8 × 4 dlùth (lann)
L3
Marbh-choisiche
(image)
Cost:47
PB:68
PE:150
MP:5
bàthadh
12 × 4 dlùth (lann)
L0
Corp Coisiche
(image)
Cost:8
PB:18
PE:24
MP:4
6 × 2 dlùth (bualadh) (plàigh)
L1
Gun Anam
(image)
Cost:13
PB:28
PE:50
MP:4
7 × 3 dlùth (bualadh) (plàigh)
L4
Corp Àrsaidh
(image)
Cost:100
PB:80
PE:200
MP:6
bàthadh
8 × 4 dlùth (dìomhair) (sùgh)
13 × 5 astar (fuachd) (draoidheach)
9 × 5 astar (dìomhair) (draoidheach)
L4
Dràgon Cnàmhach
(image)
Cost:100
PB:86
PE:200
MP:5
10 × 4 dlùth (lann) (sùgh)
25 × 2 dlùth (lann)
L1
Gùl
(image)
Cost:16
PB:33
PE:35
MP:5
4 × 3 dlùth (lann) (puinsean)
L2
Glàmasair nam Marbh
(image)
Cost:27
PB:47
PE:120
MP:5
ithe
7 × 3 dlùth (lann) (puinsean)
L3
Aog
(image)
Cost:43
PB:65
PE:150
MP:5
ithe
10 × 3 dlùth (lann) (puinsean)
L2
Marcaiche Cnàmha
(image)
Cost:38
PB:45
PE:100
MP:9
bàthadh
11 × 2 dlùth (bioradh) (cruinn-leum)
L3
Ridir Bàis
(image)
Cost:45
PB:63
PE:150
MP:5
ceannardas, bàthadh
11 × 4 dlùth (lann)
6 × 2 astar (bioradh)
L1
Taibhse
(image)
Cost:20
PB:18
PE:30
MP:7
4 × 3 dlùth (dìomhair) (sùgh)
3 × 3 astar (fuachd)
L2
Faileas
(image)
Cost:38
PB:24
PE:100
MP:7
stalc-oidhche, streupaire
8 × 3 dlùth (lann) (cùl-shàthadh)
L3
Dùbhradh
(image)
Cost:52
PB:35
PE:150
MP:7
stalc-oidhche, streupaire
10 × 3 dlùth (lann) (cùl-shàthadh)
L2
Uabhas
(image)
Cost:38
PB:25
PE:100
MP:7
6 × 4 dlùth (dìomhair) (sùgh)
4 × 3 astar (fuachd)
L3
Fuath
(image)
Cost:52
PB:33
PE:150
MP:7
9 × 4 dlùth (dìomhair) (sùgh)
6 × 3 astar (fuachd)
Deamhain
L1
Boghadair Deamhain
(image)
Cost:14
PB:32
PE:30
MP:5
3 × 2 dlùth (lann)
6 × 3 astar (bioradh)
7 × 2 astar (teine)
L2
Crois-bhoghadair Deamhain
(image)
Cost:26
PB:43
PE:80
MP:5
4 × 3 dlùth (lann)
8 × 3 astar (bioradh)
10 × 2 astar (teine)
L3
Crois-bhogha Deamhain Mòr
(image)
Cost:43
PB:56
PE:150
MP:5
8 × 3 dlùth (lann)
12 × 3 astar (bioradh)
15 × 2 astar (teine)
L1
Ceannard Deamhain
(image)
Cost:20
PB:45
PE:60
MP:6
ceannardas
7 × 3 dlùth (lann)
5 × 2 astar (bioradh)
L2
Riaghladair Deamhain
(image)
Cost:35
PB:60
PE:120
MP:6
ceannardas
9 × 3 dlùth (lann)
6 × 3 astar (bioradh)
L3
Uachdaran Deamhain
(image)
Cost:50
PB:75
PE:150
MP:6
ceannardas
10 × 4 dlùth (lann)
9 × 3 astar (bioradh)
L1
Foill-mhurtair Deamhain
(image)
Cost:17
PB:26
PE:34
MP:6
7 × 1 dlùth (lann)
3 × 3 astar (lann) (gìomanach, puinsean)
L2
Marbhaiche Deamhain
(image)
Cost:33
PB:36
PE:100
MP:6
9 × 2 dlùth (lann)
6 × 3 astar (lann) (gìomanach, puinsean)
L1
Madagan Deamhain
(image)
Cost:12
PB:38
PE:42
MP:5
9 × 2 dlùth (lann)
L2
Laoch Deamhain
(image)
Cost:26
PB:58
PE:60
MP:5
10 × 3 dlùth (lann)
L3
Tighearna-cogaidh Deamhain
(image)
Cost:48
PB:78
PE:150
MP:5
15 × 3 dlùth (lann)
8 × 2 astar (bioradh)
L3
Orcish Nightblade
(image)
Cost:43
PB:48
PE:150
MP:6
12 × 2 dlùth (lann)
11 × 2 dlùth (bualadh)
6 × 4 astar (lann) (gìomanach, puinsean)
Dràic
L1
Cathach Dràic
(image)
Cost:17
PB:39
PE:42
MP:6
7 × 3 dlùth (lann)
3 × 3 astar (teine)
L2
Laoch Dràic
(image)
Cost:30
PB:60
PE:70
MP:6
11 × 3 dlùth (lann)
5 × 3 astar (teine)
L3
Maighstir-lanna Dràic
(image)
Cost:47
PB:80
PE:150
MP:6
16 × 3 dlùth (lann)
8 × 3 astar (teine)
L4
Dràc Armagedoin
(image)
Cost:85
PB:98
PE:200
MP:5
15 × 2 dlùth (lann)
12 × 6 astar (teine)
L1
Losgaire Dràic
(image)
Cost:21
PB:42
PE:43
MP:5
7 × 2 dlùth (lann)
6 × 4 astar (teine)
L2
Dràc Teine
(image)
Cost:35
PB:63
PE:80
MP:5
9 × 2 dlùth (lann)
7 × 5 astar (teine)
L3
Dràc Iutharnail
(image)
Cost:51
PB:82
PE:150
MP:5
12 × 2 dlùth (lann)
8 × 6 astar (teine)
L2
Lasair Dràic
(image)
Cost:35
PB:55
PE:80
MP:5
ceannardas
8 × 3 dlùth (lann)
6 × 4 astar (teine)
L3
Cridhe-theine Dràic
(image)
Cost:51
PB:72
PE:150
MP:5
ceannardas
11 × 3 dlùth (lann)
8 × 4 astar (teine)
L1
Sgiathaiche Dràic
(image)
Cost:16
PB:32
PE:35
MP:8
6 × 2 dlùth (bualadh)
3 × 3 astar (teine) (gìomanach)
L2
Dràc Speura
(image)
Cost:30
PB:45
PE:80
MP:9
6 × 3 dlùth (bualadh)
5 × 3 astar (teine) (gìomanach)
L3
Dràc Doininn
(image)
Cost:43
PB:58
PE:150
MP:9
8 × 3 dlùth (bualadh)
8 × 3 astar (teine) (gìomanach)
L1
Spealtaire Dràic
(image)
Cost:19
PB:43
PE:45
MP:5
5 × 4 dlùth (lann)
6 × 4 dlùth (bioradh) (ciad bhuille)
L2
Slacair Dràic
(image)
Cost:31
PB:66
PE:95
MP:5
8 × 4 dlùth (lann)
6 × 5 dlùth (bioradh)
10 × 3 dlùth (bualadh)
L3
Sparradair Dràic
(image)
Cost:44
PB:85
PE:150
MP:5
11 × 4 dlùth (lann)
14 × 3 dlùth (bualadh)
8 × 5 dlùth (bioradh)
L2
Umpair Dràic
(image)
Cost:31
PB:62
PE:105
MP:5
11 × 3 dlùth (lann)
17 × 2 dlùth (bioradh) (ciad bhuille)
L3
Geàrd Dràic
(image)
Cost:46
PB:82
PE:150
MP:5
16 × 3 dlùth (lann)
23 × 2 dlùth (bioradh) (ciad bhuille)
Duin’-ithich
L1
Duin’-itheach Òg
(image)
Cost:15
PB:42
PE:32
MP:5
5 × 3 dlùth (lann)
L2
Duin’-itheach
(image)
Cost:33
PB:68
PE:100
MP:5
10 × 3 dlùth (lann)
Gillean-dubha
L1
Gille-dubh
(image)
Cost:20
PB:52
PE:40
MP:4
fàth, ath-ghintinn
13 × 2 dlùth (bualadh)
L2
Seann Ghille-dubh
(image)
Cost:31
PB:64
PE:100
MP:4
fàth, ath-ghintinn
19 × 2 dlùth (bualadh)
L3
Gille-dubh aosmhor
(image)
Cost:48
PB:80
PE:150
MP:4
fàth, ath-ghintinn
25 × 2 dlùth (bualadh)
Ialtagan
L0
Ialtag-fhala
(image)
Cost:13
PB:16
PE:22
MP:8
4 × 2 dlùth (lann) (sùgh)
L1
Ialtag dheargaidh
(image)
Cost:21
PB:27
PE:70
MP:9
5 × 3 dlùth (lann) (sùgh)
L2
Uabhas-ialtag
(image)
Cost:34
PB:33
PE:100
MP:9
6 × 4 dlùth (lann) (sùgh)
Innealaichean
L1
Bàta
(image)
Cost:10
PB:1
PE:50
MP:5
L1
Long
(image)
Cost:10
PB:1
PE:50
MP:10
L1
Long-giùlain
(image)
Cost:14
PB:30
PE:50
MP:6
20 × 1 astar (bioradh)
L1
Long-spuinneadair
(image)
Cost:15
PB:35
PE:50
MP:5
20 × 1 astar (bioradh)
Iolair-leòmhannan
L2
Iolair-leòmhann
(image)
Cost:40
PB:44
PE:100
MP:9
10 × 3 dlùth (lann)
L1
Marcaiche Iolair-leòmhainn
(image)
Cost:24
PB:34
PE:38
MP:8
12 × 2 dlùth (lann)
L2
Maighstir Iolair-leòmhainn
(image)
Cost:37
PB:51
PE:100
MP:10
15 × 2 dlùth (lann)
Laghairtean
L1
Fiosaiche Laghairt
(image)
Cost:16
PB:22
PE:28
MP:6
slànachadh +4
4 × 2 dlùth (bualadh)
5 × 3 astar (fuachd) (draoidheach)
L2
Fàistinnear Laghairt
(image)
Cost:27
PB:29
PE:100
MP:6
leigheas, slànachadh +8
5 × 2 dlùth (bualadh)
6 × 3 astar (fuachd) (draoidheach)
L2
Taghairmear Laghairt
(image)
Cost:27
PB:29
PE:100
MP:6
slànachadh +4
4 × 3 dlùth (bualadh)
8 × 3 astar (fuachd) (draoidheach)
L1
Streupaire Laghairt
(image)
Cost:15
PB:26
PE:32
MP:6
streupaire
4 × 4 dlùth (bioradh)
4 × 2 astar (bioradh)
L2
Fàthaiche Laghairt
(image)
Cost:30
PB:36
PE:55
MP:7
streupaire
6 × 4 dlùth (bioradh)
5 × 2 astar (bioradh)
L3
Dì-neartaichear Laghairt
(image)
Cost:46
PB:47
PE:150
MP:7
streupaire
8 × 4 dlùth (bioradh)
7 × 2 astar (bioradh)
Madaidhean-allaidh
L1
Madadh-allaidh
(image)
Cost:17
PB:32
PE:50
MP:8
5 × 3 dlùth (lann)
L1
Marcaiche Madaidh
(image)
Cost:17
PB:32
PE:30
MP:8
5 × 3 dlùth (lann)
L2
Creachadair Bòcain
(image)
Cost:32
PB:44
PE:100
MP:9
5 × 3 dlùth (lann)
7 × 3 dlùth (teine)
6 × 2 astar (bualadh) (maille)
L2
Ridir Bòcain
(image)
Cost:32
PB:49
PE:65
MP:9
7 × 4 dlùth (lann)
L3
Marcaiche uabhas-mhadaidh
(image)
Cost:44
PB:61
PE:150
MP:10
9 × 4 dlùth (lann)
4 × 4 dlùth (lann) (puinsean)
L2
Mòr-mhadadh
(image)
Cost:30
PB:45
PE:100
MP:9
5 × 4 dlùth (lann)
L3
Uabhas-mhadadh
(image)
Cost:36
PB:57
PE:150
MP:10
7 × 4 dlùth (lann)
Muinntir a' Chèileafaid
L1
Arif
(image)
Cost:18
PB:40
PE:47
MP:5
9 × 2 dlùth (lann) (gìomanach)
L2
Ghazi
(image)
Cost:38
PB:58
PE:75
MP:5
13 × 2 dlùth (lann) (gìomanach)
10 × 1 dlùth (bualadh) (maille)
L3
Shuja
(image)
Cost:52
PB:70
PE:150
MP:5
13 × 3 dlùth (lann) (gìomanach)
11 × 2 dlùth (bualadh) (maille)
L2
Mudafi
(image)
Cost:38
PB:58
PE:75
MP:5
15 × 2 dlùth (bioradh) (ciad bhuille)
L3
Rasikh
(image)
Cost:51
PB:70
PE:150
MP:5
15 × 3 dlùth (bioradh) (ciad bhuille)
L1
Hakim
(image)
Cost:17
PB:26
PE:39
MP:5
slànachadh +8
7 × 2 dlùth (bualadh)
L2
Tabib
(image)
Cost:33
PB:39
PE:100
MP:5
leigheas, slànachadh +8, ath-ghintinn
9 × 3 dlùth (bualadh)
L1
Jundi
(image)
Cost:15
PB:32
PE:44
MP:6
5 × 3 dlùth (lann)
6 × 3 astar (bioradh)
L2
Monawish
(image)
Cost:35
PB:46
PE:65
MP:6
streupaire
9 × 4 dlùth (lann)
L3
Mighwar
(image)
Cost:56
PB:58
PE:150
MP:6
streupaire
10 × 5 dlùth (lann)
L2
Muharib
(image)
Cost:35
PB:50
PE:80
MP:6
8 × 4 dlùth (lann)
8 × 4 astar (bioradh)
L3
Batal
(image)
Cost:52
PB:65
PE:150
MP:6
10 × 4 dlùth (lann)
10 × 4 astar (bioradh)
L1
Khaiyal
(image)
Cost:21
PB:38
PE:48
MP:6
20 × 1 dlùth (bioradh)
6 × 3 dlùth (bualadh)
L2
Faris
(image)
Cost:40
PB:50
PE:70
MP:6
29 × 1 dlùth (bioradh)
9 × 3 dlùth (bualadh)
L3
Mufariq
(image)
Cost:61
PB:65
PE:150
MP:6
44 × 1 dlùth (bioradh)
14 × 3 dlùth (bualadh)
L2
Qanas
(image)
Cost:34
PB:48
PE:70
MP:7
8 × 3 dlùth (bualadh)
7 × 3 astar (bioradh)
L3
Hadaf
(image)
Cost:52
PB:57
PE:150
MP:7
10 × 3 dlùth (bualadh)
9 × 3 astar (bioradh)
L4
Khalid
(image)
Cost:78
PB:82
PE:200
MP:5
13 × 4 dlùth (lann) (gìomanach)
11 × 3 dlùth (bualadh) (maille)
L1
Naffat
(image)
Cost:19
PB:31
PE:44
MP:5
8 × 2 dlùth (teine)
6 × 3 astar (teine)
L2
Qatif-al-nar
(image)
Cost:35
PB:44
PE:70
MP:5
10 × 2 dlùth (teine)
8 × 3 astar (teine)
L3
Tineen
(image)
Cost:50
PB:51
PE:150
MP:5
10 × 3 dlùth (teine)
9 × 4 astar (teine)
L1
Rami
(image)
Cost:16
PB:34
PE:39
MP:7
5 × 2 dlùth (bualadh)
7 × 3 astar (bioradh)
L2
Qanas
(image)
Cost:34
PB:48
PE:70
MP:7
8 × 3 dlùth (bualadh)
7 × 3 astar (bioradh)
L3
Hadaf
(image)
Cost:52
PB:57
PE:150
MP:7
10 × 3 dlùth (bualadh)
9 × 3 astar (bioradh)
L2
Saree
(image)
Cost:35
PB:39
PE:64
MP:8
7 × 2 dlùth (bualadh)
9 × 4 astar (bioradh)
L3
Jawal
(image)
Cost:50
PB:47
PE:150
MP:8
8 × 3 dlùth (bualadh)
10 × 5 astar (bioradh)
Nagaidhean
L1
Cathach Naga
(image)
Cost:14
PB:33
PE:32
MP:7
4 × 4 dlùth (lann)
L2
Laoch Naga
(image)
Cost:27
PB:43
PE:66
MP:7
7 × 4 dlùth (lann)
L3
Sàr-lannair Naga
(image)
Cost:48
PB:49
PE:150
MP:7
9 × 5 dlùth (lann)
Seabhagan
L0
Seabhag
(image)
Cost:12
PB:18
PE:24
MP:8
2 × 3 dlùth (lann)
5 × 1 dlùth (bioradh) (cruinn-leum)
L1
Seann-sheabhag
(image)
Cost:18
PB:27
PE:50
MP:9
4 × 3 dlùth (lann)
9 × 1 dlùth (bioradh) (cruinn-leum)
Sluagh-mara
L1
Ban-foghlamaiche-mhara
(image)
Cost:19
PB:27
PE:50
MP:6
7 × 1 dlùth (bualadh)
8 × 2 astar (bualadh) (draoidheach)
L2
Ban-sagairt-mhara
(image)
Cost:38
PB:31
PE:132
MP:6
leigheas, slànachadh +8
5 × 3 dlùth (bualadh)
6 × 4 astar (dìomhair) (draoidheach)
L3
Fiosaiche-mara
(image)
Cost:57
PB:41
PE:150
MP:6
soillseachadh, leigheas, slànachadh +8
7 × 3 dlùth (bualadh)
8 × 4 astar (dìomhair) (draoidheach)
L2
Fiosaiche-mara
(image)
Cost:33
PB:38
PE:90
MP:6
9 × 1 dlùth (bualadh)
14 × 2 astar (bualadh) (draoidheach)
L3
Suire
(image)
Cost:52
PB:49
PE:150
MP:7
12 × 1 dlùth (bualadh) (draoidheach)
15 × 3 astar (bualadh) (draoidheach)
L1
Cathach-mara
(image)
Cost:14
PB:36
PE:36
MP:6
6 × 3 dlùth (bioradh)
L2
Laoch-mara
(image)
Cost:28
PB:50
PE:80
MP:6
10 × 3 dlùth (bioradh)
L3
Saighdear-mara
(image)
Cost:43
PB:52
PE:150
MP:5
seasmhach
15 × 2 dlùth (bioradh)
L3
Trìtean-mara
(image)
Cost:43
PB:60
PE:150
MP:6
14 × 3 dlùth (bioradh)
19 × 2 dlùth (lann)
L1
Sealgair-mara
(image)
Cost:15
PB:30
PE:35
MP:6
4 × 2 dlùth (bioradh)
5 × 3 astar (bioradh)
L2
Iasgair-mara
(image)
Cost:27
PB:40
PE:80
MP:7
6 × 3 dlùth (bualadh)
9 × 2 astar (bualadh) (maille)
L3
Amailear-mara
(image)
Cost:46
PB:55
PE:150
MP:7
8 × 3 dlùth (bualadh)
8 × 3 astar (bualadh) (maille)
L2
Sleaghair-mara
(image)
Cost:27
PB:40
PE:85
MP:6
6 × 2 dlùth (bioradh)
6 × 4 astar (bioradh)
L3
Gathadair-mara
(image)
Cost:48
PB:55
PE:150
MP:6
8 × 2 dlùth (bioradh)
10 × 4 astar (bioradh)
Sìthichean
L3
Baintighearna Shìthiche
(image)
Cost:10
PB:41
PE:150
MP:6
L1
Ban-seuman Shìthiche
(image)
Cost:15
PB:26
PE:32
MP:5
slànachadh +4
3 × 2 dlùth (bualadh)
3 × 2 astar (bualadh) (maille)
L2
Ban-draoidh Shìthiche
(image)
Cost:34
PB:36
PE:80
MP:5
leigheas, slànachadh +8
4 × 2 dlùth (bualadh)
6 × 2 astar (bualadh) (maille)
6 × 3 astar (bioradh) (draoidheach)
L3
Ban-sìthe-choille
(image)
Cost:52
PB:46
PE:150
MP:6
leigheas, slànachadh +8
6 × 2 dlùth (bualadh) (draoidheach)
6 × 3 astar (bualadh) (maille)
8 × 3 astar (bioradh) (draoidheach)
L2
Bana-bhuidseach Shìthiche
(image)
Cost:34
PB:41
PE:100
MP:5
4 × 2 dlùth (bualadh)
4 × 3 astar (bualadh) (maille)
7 × 4 astar (dìomhair) (draoidheach)
L3
Ban-druidh Shìthiche
(image)
Cost:55
PB:50
PE:180
MP:5
6 × 2 dlùth (bualadh)
5 × 4 astar (bualadh) (maille)
9 × 4 astar (dìomhair) (draoidheach)
L4
Deò Shìthiche
(image)
Cost:67
PB:60
PE:200
MP:6
6 × 3 dlùth (bualadh) (draoidheach)
6 × 5 astar (bualadh) (maille)
10 × 5 astar (dìomhair) (draoidheach)
L1
Boghadair Sìthiche
(image)
Cost:17
PB:29
PE:44
MP:6
5 × 2 dlùth (lann)
5 × 4 astar (bioradh)
L2
Gìomanach Sìthiche
(image)
Cost:37
PB:37
PE:80
MP:6
6 × 2 dlùth (lann)
9 × 4 astar (bioradh) (gìomanach)
L3
Sàr-ghìomanach Sìthiche
(image)
Cost:51
PB:47
PE:150
MP:6
7 × 2 dlùth (lann)
10 × 5 astar (bioradh) (gìomanach)
L2
Sealgair Sìthiche
(image)
Cost:38
PB:42
PE:90
MP:6
fàth
7 × 3 dlùth (lann)
7 × 4 astar (bioradh)
L3
Dìoghaltair Sìthiche
(image)
Cost:53
PB:55
PE:150
MP:6
fàth
8 × 4 dlùth (lann)
10 × 4 astar (bioradh)
L1
Cathach Sìthiche
(image)
Cost:14
PB:33
PE:40
MP:5
5 × 4 dlùth (lann)
3 × 3 astar (bioradh)
L2
Caiptean Sìthiche
(image)
Cost:32
PB:47
PE:90
MP:5
ceannardas
7 × 4 dlùth (lann)
5 × 3 astar (bioradh)
L3
Marasgal Sìthiche
(image)
Cost:54
PB:62
PE:150
MP:5
ceannardas
10 × 4 dlùth (lann)
8 × 3 astar (bioradh)
L2
Laoch Sìthiche
(image)
Cost:30
PB:51
PE:90
MP:5
8 × 4 dlùth (lann)
6 × 3 astar (bioradh)
L3
Gaisgeach Sìthiche
(image)
Cost:48
PB:70
PE:150
MP:5
9 × 5 dlùth (lann)
9 × 3 astar (bioradh)
L2
Morair Sìthiche
(image)
Cost:36
PB:51
PE:120
MP:6
8 × 4 dlùth (lann)
7 × 3 astar (dìomhair) (draoidheach)
L3
Àrd-mhorair Sìthiche
(image)
Cost:56
PB:63
PE:150
MP:6
10 × 4 dlùth (lann)
7 × 5 astar (dìomhair) (draoidheach)
L1
Rabhadair Sìthiche
(image)
Cost:18
PB:32
PE:32
MP:9
4 × 3 dlùth (lann)
6 × 2 astar (bioradh)
L2
Marcaiche Sìthiche
(image)
Cost:31
PB:46
PE:75
MP:10
7 × 3 dlùth (lann)
9 × 2 astar (bioradh)
L3
Sàr-mharcaiche Sìthiche
(image)
Cost:43
PB:57
PE:150
MP:10
7 × 4 dlùth (lann)
8 × 3 astar (bioradh)
Troichean
L1
Cathach Troiche
(image)
Cost:16
PB:38
PE:41
MP:4
7 × 3 dlùth (lann)
8 × 2 dlùth (bualadh)
L2
Troich Cruaidh
(image)
Cost:32
PB:59
PE:74
MP:4
11 × 3 dlùth (lann)
14 × 2 dlùth (bualadh)
L3
Morair Troiche
(image)
Cost:50
PB:79
PE:150
MP:4
15 × 3 dlùth (lann)
19 × 2 dlùth (bualadh)
10 × 1 astar (lann)
L1
Ceatharnach Troiche
(image)
Cost:19
PB:42
PE:47
MP:4
seasmhach
5 × 3 dlùth (bioradh)
5 × 1 astar (bioradh)
L2
Freiceadan Troiche
(image)
Cost:32
PB:54
PE:85
MP:4
seasmhach
7 × 3 dlùth (bioradh)
8 × 1 astar (bioradh)
L3
Diùlach Troiche
(image)
Cost:44
PB:68
PE:150
MP:4
seasmhach
9 × 3 dlùth (bioradh)
11 × 2 astar (bioradh)
L2
Gobha Rùn-litreach Troiche
(image)
Cost:30
PB:40
PE:86
MP:4
12 × 2 dlùth (bualadh) (draoidheach)
L3
Maighstir Rùn-litreach Troiche
(image)
Cost:50
PB:48
PE:150
MP:4
18 × 2 dlùth (bualadh) (draoidheach)
L1
Rabhadair Troiche
(image)
Cost:18
PB:30
PE:30
MP:5
6 × 3 dlùth (lann)
8 × 2 astar (lann)
L2
Beachdadair Troiche
(image)
Cost:30
PB:42
PE:60
MP:5
8 × 3 dlùth (lann)
8 × 3 astar (lann)
L3
Taisgelaiche Troiche
(image)
Cost:45
PB:60
PE:150
MP:5
10 × 3 dlùth (lann)
11 × 3 astar (lann)
L4
Rùn-sgrìobhaiche Troiche
(image)
Cost:80
PB:54
PE:200
MP:4
26 × 2 dlùth (bualadh) (draoidheach)
L1
Troich Chaothaich
(image)
Cost:19
PB:34
PE:42
MP:5
4 × 4 dlùth (lann) (caothach a’ chatha)
L2
Troich Bhoile
(image)
Cost:33
PB:48
PE:100
MP:5
7 × 4 dlùth (lann) (caothach a’ chatha)
L1
Tàirneanaiche Troiche
(image)
Cost:17
PB:34
PE:40
MP:4
6 × 2 dlùth (lann)
18 × 1 astar (bioradh)
L2
Geàrd Tàirneach Troiche
(image)
Cost:30
PB:44
PE:95
MP:4
6 × 3 dlùth (lann)
28 × 1 astar (bioradh)
L3
Geàrd Dràgon Troiche
(image)
Cost:46
PB:59
PE:150
MP:4
9 × 3 dlùth (lann)
40 × 1 astar (bioradh)
Last updated on Fri Sep 15 00:11:18 2017.