Sự tích Wesnoth

Con người
L1
Nữ du đãng Wesfolk
(image)
Cost:18
HP:33
XP:40
MP:7
đánh lạc hướng, lãnh đạo
(attack range cận chiến) (attack type va đập) 5 × 2
cận chiến-va đập
(attack range từ xa) (attack type va đập) 4 × 3
từ xa-va đập
L2
Nữ quái Wesfolk
(image)
Cost:36
HP:46
XP:80
MP:7
lãnh đạo, đánh lạc hướng
(attack range cận chiến) (attack type va đập) 8 × 2
cận chiến-va đập
(attack range từ xa) (attack type va đập) 6 × 3
từ xa-va đập
L3
Lãnh tụ Wesfolk
(image)
Cost:60
HP:62
XP:150
MP:7
lãnh đạo, đánh lạc hướng
(attack range cận chiến) (attack type va đập) 12 × 2
cận chiến-va đập
(attack range từ xa) (attack type va đập) 8 × 4
từ xa-va đập
L0
Thanh niên quý tộc
(image)
Cost:10
HP:24
XP:12
MP:5
(attack range cận chiến) (attack type va đập) 4 × 2
cận chiến-va đập
L1
Đấu sĩ quý tộc
(image)
Cost:20
HP:36
XP:40
MP:6
(attack range cận chiến) (attack type chém) 7 × 3
cận chiến-chém
L2
Chỉ huy quý tộc
(image)
Cost:38
HP:48
XP:90
MP:6
lãnh đạo
(attack range cận chiến) (attack type chém) 8 × 4
cận chiến-chém
(attack range từ xa) (attack type đâm) 6 × 3
từ xa-đâm
L3
Chủ tướng quý tộc
(image)
Cost:60
HP:64
XP:150
MP:6
lãnh đạo
(attack range cận chiến) (attack type chém) 11 × 4
cận chiến-chém
(attack range từ xa) (attack type đâm) 8 × 3
từ xa-đâm
L3
Vua chiến binh
(image)
Cost:47
HP:64
XP:150
MP:6
lãnh đạo
(attack range cận chiến) (attack type va đập) 13 × 3
cận chiến-va đập
Ma quái
L2
Người hầu
(image)
Cost:40
HP:36
XP:100
MP:8
(attack range cận chiến) (attack type chém) 5 × 5
cận chiến-chém
L3
Nữ quái ma cà rồng
(image)
Cost:60
HP:52
XP:150
MP:8
(attack range cận chiến) (attack type chém) 10 × 3
cận chiến-chém (bòn rút)
(attack range từ xa) (attack type đâm) 9 × 2
từ xa-đâm (bòn rút)
Thần tiên
L3
Thần tiên vô địch
(image)
Cost:61
HP:72
XP:150
MP:5
(attack range cận chiến) (attack type chém) 8 × 5
cận chiến-chém (accuracy 10%)
(attack range từ xa) (attack type đâm) 9 × 3
từ xa-đâm
Last updated on Wed Jul 24 00:49:44 2024.