Vương trượng lửa

Máy móc
L1
Xe hàng
(image)
Cost:20
HP:45
XP:50
MP:4
(attack range cận chiến) (attack type va đập) 8 × 2
cận chiến-va đập (deterrent strike)
Người lùn
L1
Người lùn thợ mỏ
(image)
Cost:19
HP:25
XP:50
MP:5
(attack range cận chiến) (attack type đâm) 4 × 2
cận chiến-đâm
Last updated on Wed Feb 8 00:48:15 2023.