Vương trượng lửa

Máy móc
L1
Xe hàng
(image)
Cost:20
HP:45
XP:50
MP:4
(attack range cận chiến) (attack type va đập) 8 × 2
cận chiến-va đập (deterrent strike)
Last updated on Thu Jun 13 00:48:36 2024.