Winds of Fate

Máy móc
L3
Caravel
(image)
Cost:52
HP:100
XP:150
MP:5
(attack range từ xa) (attack type đâm) 22 × 1
từ xa-đâm
(attack range từ xa) (attack type va đập) 9 × 3
từ xa-va đập
L0
Gate
(image)
Cost:9
HP:80
XP:25
MP:0
L2
Outrigger
(image)
Cost:26
HP:50
XP:100
MP:6
(attack range cận chiến) (attack type chém) 10 × 2
cận chiến-chém
(attack range từ xa) (attack type lửa) 16 × 1
từ xa-lửa
Quái vật
L1
Dolphin
(image)
Cost:12
HP:34
XP:50
MP:7
(attack range cận chiến) (attack type va đập) 12 × 1
cận chiến-va đập
(attack range từ xa) (attack type va đập) 5 × 1
từ xa-va đập
L2
Leopard
(image)
Cost:28
HP:45
XP:100
MP:7
mai phục
(attack range cận chiến) (attack type chém) 5 × 4
cận chiến-chém
L5
Storm Wisp
(image)
Cost:100
HP:120
XP:250
MP:4
tái tạo, đột nhập
(attack range cận chiến) (attack type va đập) 40 × 1
cận chiến-va đập
(attack range từ xa) (attack type lạnh) 24 × 1
từ xa-lạnh (phép thuật, blast)
(attack range từ xa) (attack type bí kíp) 8 × 7
từ xa-bí kíp (phép thuật, liên hoàn)
L1
Stymphalian
(image)
Cost:20
HP:27
XP:50
MP:8
(attack range cận chiến) (attack type đâm) 7 × 2
cận chiến-đâm
(attack range từ xa) (attack type chém) 3 × 6
từ xa-chém (liên hoàn)
L1
Wyrm
(image)
Cost:24
HP:27
XP:50
MP:8
(attack range cận chiến) (attack type đâm) 3 × 1
cận chiến-đâm (độc)
(attack range từ xa) (attack type lửa) 9 × 2
từ xa-lửa (thiện xạ)
Last updated on Thu Jul 18 00:51:38 2024.