ووز شامان

(image)

These woses are able to command forest plants such as vines and creepers to hinder their enemies.

 

Information

Advances from:
Advances to:
Cost: 27
HP: 56
Moves: 4
XP: 100
Level: 2
Alignment: نهاري
Id: Wose Shaman
Abilities: ambush, regenerates

Attacks (damage × count)

(image)عصر(impact attack) صادم12 × 2(melee attack) إلتحام
(image)الأغصان المتشابكة(impact attack) صادم11 × 2(ranged attack) عن بعد(slows)

المقاومة

(icon) قاطع0% (icon) مخترق60%
(icon) صادم40% (icon) ناري-50%
(icon) بارد0% (icon) سحري-20%

Terrain

TerrainMovement CostDefense
(icon) Coastal Reef220%
(icon) Deep Water0%
(icon) Fake Shroud0%
(icon) Flat120%
(icon) Frozen220%
(icon) Fungus230%
(icon) Unwalkable0%
(icon) تلال230%
(icon) جبال330%
(icon) رمال220%
(icon) غابة140%
(icon) قرية120%
(icon) قصر120%
(icon) كهف320%
(icon) مستنقع230%
(icon) مياه ضحلة220%
Last updated on Wed Dec 6 00:41:13 2023.