Aonadan

An cinne-daonna
L0
Croitear
(image)
Cosgais:8
PB:18
XP:23
MP:5
5 × 2 dlùth (bioradh)
4 × 1 astar (bioradh)
L1
Boghadair
(image)
Cosgais:14
PB:33
XP:39
MP:5
4 × 2 dlùth (lann)
6 × 3 astar (bioradh)
L2
Mòr-bhoghadair
(image)
Cosgais:26
PB:51
XP:68
MP:5
8 × 2 dlùth (lann)
10 × 3 astar (bioradh)
L3
Sàr-bhoghadair
(image)
Cosgais:46
PB:67
XP:150
MP:5
8 × 3 dlùth (lann)
11 × 4 astar (bioradh)
L1
Sleaghadair
(image)
Cosgais:14
PB:36
XP:42
MP:5
7 × 3 dlùth (bioradh) (ciad bhuille)
6 × 1 astar (bioradh)
L2
Claidheamhair
(image)
Cosgais:25
PB:55
XP:60
MP:5
8 × 4 dlùth (lann)
L3
Geàrd rìoghail
(image)
Cosgais:43
PB:74
XP:150
MP:6
11 × 4 dlùth (lann)
L2
Gathadair
(image)
Cosgais:25
PB:48
XP:100
MP:5
8 × 3 dlùth (bioradh) (ciad bhuille)
11 × 2 astar (bioradh)
L2
Pìcear
(image)
Cosgais:25
PB:55
XP:65
MP:5
10 × 3 dlùth (bioradh) (ciad bhuille)
L3
Aileabeartach
(image)
Cosgais:44
PB:72
XP:150
MP:5
15 × 3 dlùth (bioradh) (ciad bhuille)
19 × 2 dlùth (lann)
L1
Draoidh
(image)
Cosgais:20
PB:24
XP:54
MP:5
5 × 1 dlùth (bualadh)
7 × 3 astar (teine) (draoidheach)
L2
Draoidh geal
(image)
Cosgais:40
PB:35
XP:136
MP:5
leigheas, slànachadh +8
6 × 2 dlùth (bualadh)
9 × 3 astar (dìomhair) (draoidheach)
L3
Draoidh soillse
(image)
Cosgais:60
PB:47
XP:150
MP:5
soillseachadh, leigheas, slànachadh +8
7 × 3 dlùth (bualadh)
12 × 3 astar (dìomhair) (draoidheach)
L2
Draoidh ruadh
(image)
Cosgais:40
PB:42
XP:100
MP:5
6 × 2 dlùth (bualadh)
8 × 4 astar (teine) (draoidheach)
L3
Draoidh airgid
(image)
Cosgais:59
PB:48
XP:150
MP:6
tele-phortadh
7 × 2 dlùth (bualadh)
9 × 4 astar (teine) (draoidheach)
L3
Àrd-dhraoidh
(image)
Cosgais:59
PB:54
XP:220
MP:5
7 × 2 dlùth (bualadh)
12 × 4 astar (teine) (draoidheach)
L4
Sàr-dhraoidh
(image)
Cosgais:72
PB:65
XP:200
MP:5
9 × 2 dlùth (bualadh)
16 × 4 astar (teine) (draoidheach)
L1
Eòlach dubh
(image)
Cosgais:16
PB:28
XP:48
MP:5
10 × 2 astar (fuachd) (draoidheach)
7 × 2 astar (dìomhair) (draoidheach)
L2
Buidseach dubh
(image)
Cosgais:32
PB:48
XP:90
MP:5
4 × 3 dlùth (bualadh)
13 × 2 astar (fuachd) (draoidheach)
9 × 2 astar (dìomhair) (draoidheach)
L3
Corp
(image)
Cosgais:50
PB:60
XP:150
MP:6
bàthadh
8 × 3 dlùth (dìomhair) (sùgh)
12 × 3 astar (fuachd) (draoidheach)
9 × 3 astar (dìomhair) (draoidheach)
L3
Marbh-dhraoidh
(image)
Cosgais:50
PB:70
XP:150
MP:5
6 × 3 dlùth (bualadh) (plàigh)
17 × 2 astar (fuachd) (draoidheach)
12 × 2 astar (dìomhair) (draoidheach)
L1
Feannsair
(image)
Cosgais:16
PB:28
XP:42
MP:6
streupaire
4 × 4 dlùth (lann)
L2
Còmhragach
(image)
Cosgais:32
PB:44
XP:90
MP:7
streupaire
5 × 5 dlùth (lann)
12 × 1 astar (bioradh)
L3
Maighstir armachd
(image)
Cosgais:44
PB:57
XP:150
MP:7
streupaire
7 × 5 dlùth (lann)
20 × 1 astar (bioradh)
L0
Fear-coille
(image)
Cosgais:10
PB:18
XP:23
MP:5
3 × 1 dlùth (lann)
4 × 3 astar (bioradh)
L1
Boghadair
(image)
Cosgais:14
PB:33
XP:39
MP:5
4 × 2 dlùth (lann)
6 × 3 astar (bioradh)
L2
Mòr-bhoghadair
(image)
Cosgais:26
PB:51
XP:68
MP:5
8 × 2 dlùth (lann)
10 × 3 astar (bioradh)
L3
Sàr-bhoghadair
(image)
Cosgais:46
PB:67
XP:150
MP:5
8 × 3 dlùth (lann)
11 × 4 astar (bioradh)
L1
Poidsear
(image)
Cosgais:14
PB:32
XP:29
MP:5
3 × 2 dlùth (lann)
4 × 4 astar (bioradh)
L2
Trapair
(image)
Cosgais:27
PB:45
XP:65
MP:5
4 × 4 dlùth (lann)
6 × 4 astar (bioradh)
L3
Maor-coille
(image)
Cosgais:52
PB:60
XP:150
MP:6
7 × 4 dlùth (lann)
7 × 4 astar (bioradh)
L3
Sealgair
(image)
Cosgais:50
PB:57
XP:150
MP:5
5 × 4 dlùth (lann)
9 × 4 astar (bioradh) (gìomanach)
L3
Gaisgeach rìoghail
(image)
Cosgais:40
PB:64
XP:150
MP:6
13 × 3 dlùth (bualadh)
L1
Marcaiche
(image)
Cosgais:23
PB:38
XP:44
MP:8
9 × 2 dlùth (bioradh) (brùchdadh)
L2
Lannsair
(image)
Cosgais:40
PB:50
XP:100
MP:10
12 × 3 dlùth (bioradh) (brùchdadh)
L2
Ridire
(image)
Cosgais:40
PB:58
XP:120
MP:8
8 × 4 dlùth (lann)
14 × 2 dlùth (bioradh) (brùchdadh)
L3
Ridire rìoghail
(image)
Cosgais:58
PB:65
XP:150
MP:8
slànachadh +4
8 × 5 dlùth (dìomhair)
15 × 2 dlùth (bioradh) (brùchdadh)
L3
Sàr-ridire
(image)
Cosgais:58
PB:78
XP:150
MP:7
12 × 4 dlùth (lann)
17 × 2 dlùth (bioradh) (brùchdadh)
L1
Mèirleach
(image)
Cosgais:13
PB:24
XP:28
MP:6
4 × 3 dlùth (lann) (cùl-shàthadh)
L2
Balgair
(image)
Cosgais:24
PB:40
XP:70
MP:6
streupaire
6 × 3 dlùth (lann) (cùl-shàthadh)
4 × 3 astar (lann)
L3
Foill-mhurtair
(image)
Cosgais:44
PB:51
XP:150
MP:6
streupaire
8 × 3 dlùth (lann) (cùl-shàthadh)
5 × 3 astar (lann) (puinsean)
L0
Ruspal
(image)
Cosgais:6
PB:16
XP:18
MP:5
5 × 2 dlùth (bualadh)
L1
Burraidh
(image)
Cosgais:13
PB:32
XP:42
MP:5
5 × 4 dlùth (bualadh)
L2
Spùinneadair
(image)
Cosgais:23
PB:50
XP:70
MP:5
8 × 4 dlùth (bualadh)
L3
Ladran
(image)
Cosgais:46
PB:70
XP:150
MP:5
11 × 4 dlùth (bualadh)
L1
Slaightear
(image)
Cosgais:14
PB:30
XP:36
MP:7
4 × 2 dlùth (bualadh)
5 × 2 astar (bualadh)
L2
Ceatharnach-coille
(image)
Cosgais:28
PB:42
XP:77
MP:7
8 × 2 dlùth (bualadh)
6 × 3 astar (bualadh)
L3
Fògarrach
(image)
Cosgais:53
PB:62
XP:150
MP:7
falach
11 × 2 dlùth (bualadh)
7 × 4 astar (bualadh)
L1
Saighdear-coise trom
(image)
Cosgais:19
PB:38
XP:40
MP:4
11 × 2 dlùth (bualadh)
L2
Trùpair
(image)
Cosgais:35
PB:52
XP:110
MP:4
18 × 2 dlùth (bualadh)
L3
Cnagadair
(image)
Cosgais:50
PB:64
XP:150
MP:4
25 × 2 dlùth (bualadh)
L1
Saighdear-eachraidh
(image)
Cosgais:17
PB:34
XP:40
MP:8
6 × 3 dlùth (lann)
L2
Cath-mharcach
(image)
Cosgais:34
PB:49
XP:95
MP:9
6 × 4 dlùth (lann)
12 × 1 astar (bioradh)
L3
Marcaiche uasal
(image)
Cosgais:52
PB:64
XP:150
MP:9
10 × 4 dlùth (lann)
20 × 1 astar (bioradh)
L5
Seann-draoidh
(image)
Cosgais:65
PB:60
XP:250
MP:6
8 × 2 dlùth (bualadh)
14 × 4 astar (teine) (draoidheach)
L1
Sàirdseant
(image)
Cosgais:19
PB:32
XP:32
MP:6
ceannardas
5 × 3 dlùth (lann)
4 × 3 astar (bioradh)
L2
Fo-cheannard
(image)
Cosgais:35
PB:40
XP:80
MP:6
ceannardas
8 × 3 dlùth (lann)
5 × 3 astar (bioradh)
L3
Ceann-armailt
(image)
Cosgais:54
PB:50
XP:180
MP:6
ceannardas
9 × 4 dlùth (lann)
7 × 3 astar (bioradh)
L4
Àrd-mharasgal
(image)
Cosgais:66
PB:60
XP:200
MP:6
ceannardas
10 × 4 dlùth (lann)
8 × 3 astar (bioradh)
Athaich
L1
Cuilean athaich
(image)
Cosgais:13
PB:42
XP:36
MP:4
ath-ghintinn
7 × 2 dlùth (bualadh)
L2
Athach
(image)
Cosgais:29
PB:55
XP:66
MP:5
ath-ghintinn
14 × 2 dlùth (bualadh)
L3
Gaisgeach athaich
(image)
Cosgais:44
PB:70
XP:150
MP:5
ath-ghintinn
20 × 2 dlùth (bualadh)
L2
Sadail-chloiche athaich
(image)
Cosgais:29
PB:49
XP:100
MP:5
ath-ghintinn
10 × 2 dlùth (bualadh)
17 × 1 astar (bualadh)
L2
Laoch athaich
(image)
Cosgais:30
PB:60
XP:52
MP:5
ath-ghintinn
12 × 3 dlùth (bualadh)
L3
Àrd-athach
(image)
Cosgais:48
PB:80
XP:150
MP:5
ath-ghintinn
18 × 3 dlùth (bualadh)
L2
Seuman athaich
(image)
Cosgais:32
PB:50
XP:100
MP:5
ath-ghintinn
7 × 2 dlùth (bualadh)
7 × 3 astar (teine) (draoidheach)
Biastan
L0
Cuilean sgairpe fuamhaireil
(image)
Cosgais:10
PB:24
XP:20
MP:6
5 × 1 dlùth (bioradh) (puinsean)
2 × 4 dlùth (bualadh)
L1
Sgairp fhuamhaireil
(image)
Cosgais:22
PB:40
XP:50
MP:8
9 × 1 dlùth (bioradh) (puinsean)
4 × 4 dlùth (bualadh)
L3
Damhan-allaidh fuamhaireil
(image)
Cosgais:55
PB:54
XP:150
MP:6
18 × 2 dlùth (lann) (puinsean)
8 × 3 astar (bualadh) (maille)
L5
Dràgon teine
(image)
Cosgais:100
PB:101
XP:250
MP:8
ceannardas
21 × 2 dlùth (lann)
24 × 1 dlùth (bualadh)
14 × 4 astar (teine) (gìomanach)
L4
Fear-sneachda
(image)
Cosgais:80
PB:142
XP:200
MP:5
32 × 2 dlùth (bualadh)
L1
Geàrd teine
(image)
Cosgais:19
PB:23
XP:50
MP:6
4 × 3 dlùth (teine)
8 × 2 astar (teine)
L1
Greimiche na doimhne
(image)
Cosgais:12
PB:25
XP:50
MP:2
ath-ghintinn
4 × 3 dlùth (bualadh)
L2
Gubarnach
(image)
Cosgais:40
PB:67
XP:100
MP:8
3 × 10 dlùth (bualadh) (sgaoth)
6 × 2 astar (bioradh) (puinsean)
L3
Nathair-mhara
(image)
Cosgais:40
PB:85
XP:150
MP:8
18 × 2 dlùth (bioradh)
L2
Nathair-uisge
(image)
Cosgais:26
PB:50
XP:100
MP:7
12 × 2 dlùth (bioradh) (puinsean)
L0
Radan fuamhaireil
(image)
Cosgais:6
PB:15
XP:25
MP:4
2 × 4 dlùth (lann)
L0
Snàgan-puill
(image)
Cosgais:5
PB:20
XP:18
MP:3
4 × 3 astar (bualadh)
L1
Snàgan-puill fuamhaireil
(image)
Cosgais:16
PB:36
XP:50
MP:4
7 × 2 dlùth (bualadh)
5 × 3 astar (bualadh)
Bòcain
L0
Sleaghair bòcain
(image)
Cosgais:9
PB:18
XP:18
MP:5
6 × 3 dlùth (bioradh)
3 × 1 astar (bioradh)
L1
Brodair bòcain
(image)
Cosgais:13
PB:31
XP:50
MP:5
ceannardas
7 × 3 dlùth (bioradh)
L1
Lotaiche bòcain
(image)
Cosgais:13
PB:26
XP:50
MP:5
8 × 3 dlùth (bioradh) (ciad bhuille)
5 × 1 astar (bioradh)
Closaich
L1
Boghadair cnàimhnich
(image)
Cosgais:14
PB:31
XP:35
MP:5
bàthadh
3 × 2 dlùth (bualadh)
6 × 3 astar (bioradh)
L2
Losgaiche cnàmha
(image)
Cosgais:26
PB:40
XP:80
MP:5
bàthadh
6 × 2 dlùth (lann)
10 × 3 astar (bioradh)
L3
Bogha millidh
(image)
Cosgais:41
PB:50
XP:150
MP:5
bàthadh
8 × 2 dlùth (lann)
14 × 3 astar (bioradh)
L1
Cnàimhneach
(image)
Cosgais:15
PB:34
XP:35
MP:5
bàthadh
7 × 3 dlùth (lann)
L2
Faobhar bàis
(image)
Cosgais:28
PB:39
XP:100
MP:6
bàthadh
8 × 5 dlùth (lann)
L2
Tilleir
(image)
Cosgais:28
PB:47
XP:85
MP:5
bàthadh
8 × 4 dlùth (lann)
L3
Marbh-choisiche
(image)
Cosgais:47
PB:68
XP:150
MP:5
bàthadh
12 × 4 dlùth (lann)
L0
Corp Coisiche
(image)
Cosgais:8
PB:18
XP:24
MP:4
6 × 2 dlùth (bualadh) (plàigh)
L1
Gun anam
(image)
Cosgais:13
PB:28
XP:50
MP:4
7 × 3 dlùth (bualadh) (plàigh)
L4
Corp àrsaidh
(image)
Cosgais:100
PB:80
XP:200
MP:6
bàthadh
8 × 4 dlùth (dìomhair) (sùgh)
13 × 5 astar (fuachd) (draoidheach)
9 × 5 astar (dìomhair) (draoidheach)
L4
Dràgon cnàmhach
(image)
Cosgais:100
PB:86
XP:200
MP:5
10 × 4 dlùth (lann) (sùgh)
25 × 2 dlùth (lann)
L1
Gùl
(image)
Cosgais:16
PB:33
XP:35
MP:5
4 × 3 dlùth (lann) (puinsean)
L2
Glàmasair nam marbh
(image)
Cosgais:27
PB:47
XP:120
MP:5
ithe
7 × 3 dlùth (lann) (puinsean)
L3
Aog
(image)
Cosgais:43
PB:65
XP:150
MP:5
ithe
10 × 3 dlùth (lann) (puinsean)
L2
Marcaiche cnàmha
(image)
Cosgais:38
PB:45
XP:100
MP:9
bàthadh
11 × 2 dlùth (bioradh) (brùchdadh)
L3
Ridir bàis
(image)
Cosgais:45
PB:63
XP:150
MP:5
ceannardas, bàthadh
11 × 4 dlùth (lann)
6 × 2 astar (bioradh)
L1
Taibhse
(image)
Cosgais:20
PB:18
XP:30
MP:7
4 × 3 dlùth (dìomhair) (sùgh)
3 × 3 astar (fuachd)
L2
Sgàil
(image)
Cosgais:38
PB:24
XP:100
MP:7
stalc-oidhche, streupaire
8 × 3 dlùth (lann) (cùl-shàthadh)
L3
Dùbhradh
(image)
Cosgais:52
PB:35
XP:150
MP:7
stalc-oidhche, streupaire
10 × 3 dlùth (lann) (cùl-shàthadh)
L2
Uabhas
(image)
Cosgais:38
PB:25
XP:100
MP:7
6 × 4 dlùth (dìomhair) (sùgh)
4 × 3 astar (fuachd)
L3
Fuath
(image)
Cosgais:52
PB:33
XP:150
MP:7
9 × 4 dlùth (dìomhair) (sùgh)
6 × 3 astar (fuachd)
Deamhain
L1
Boghadair deamhain
(image)
Cosgais:14
PB:32
XP:30
MP:5
3 × 2 dlùth (lann)
6 × 3 astar (bioradh)
7 × 2 astar (teine)
L2
Crois-bhoghadair deamhain
(image)
Cosgais:26
PB:43
XP:80
MP:5
4 × 3 dlùth (lann)
8 × 3 astar (bioradh)
10 × 2 astar (teine)
L3
Crois-bhogha deamhain mòr
(image)
Cosgais:43
PB:56
XP:150
MP:5
8 × 3 dlùth (lann)
12 × 3 astar (bioradh)
15 × 2 astar (teine)
L1
Ceannard deamhain
(image)
Cosgais:20
PB:45
XP:60
MP:6
ceannardas
7 × 3 dlùth (lann)
5 × 2 astar (bioradh)
L2
Riaghladair deamhain
(image)
Cosgais:35
PB:60
XP:120
MP:6
ceannardas
9 × 3 dlùth (lann)
6 × 3 astar (bioradh)
L3
Uachdaran deamhain
(image)
Cosgais:50
PB:75
XP:150
MP:6
ceannardas
10 × 4 dlùth (lann)
9 × 3 astar (bioradh)
L1
Foill-mhurtair deamhain
(image)
Cosgais:17
PB:26
XP:34
MP:6
7 × 1 dlùth (lann)
3 × 3 astar (lann) (gìomanach, puinsean)
L2
Marbhaiche deamhain
(image)
Cosgais:33
PB:36
XP:100
MP:6
9 × 2 dlùth (lann)
6 × 3 astar (lann) (gìomanach, puinsean)
L3
Lann-oidhche deamhain
(image)
Cosgais:43
PB:48
XP:150
MP:6
12 × 2 dlùth (lann)
11 × 2 dlùth (bualadh)
6 × 4 astar (lann) (gìomanach, puinsean)
L1
Madagan deamhain
(image)
Cosgais:12
PB:38
XP:42
MP:5
9 × 2 dlùth (lann)
L2
Laoch deamhain
(image)
Cosgais:26
PB:58
XP:60
MP:5
10 × 3 dlùth (lann)
L3
Tighearna-cogaidh deamhain
(image)
Cosgais:48
PB:78
XP:150
MP:5
15 × 3 dlùth (lann)
8 × 2 astar (bioradh)
Dràic
L1
Cathach dràic
(image)
Cosgais:17
PB:39
XP:42
MP:6
7 × 3 dlùth (lann)
3 × 3 astar (teine)
L2
Laoch dràic
(image)
Cosgais:30
PB:60
XP:70
MP:6
11 × 3 dlùth (lann)
5 × 3 astar (teine)
L3
Maighstir-lanna dràic
(image)
Cosgais:47
PB:80
XP:150
MP:6
16 × 3 dlùth (lann)
8 × 3 astar (teine)
L4
Dràc armagedoin
(image)
Cosgais:85
PB:98
XP:200
MP:5
15 × 2 dlùth (lann)
12 × 6 astar (teine)
L1
Losgaire dràic
(image)
Cosgais:21
PB:42
XP:43
MP:5
7 × 2 dlùth (lann)
6 × 4 astar (teine)
L2
Dràc teine
(image)
Cosgais:35
PB:63
XP:80
MP:5
9 × 2 dlùth (lann)
7 × 5 astar (teine)
L3
Dràc Iutharnail
(image)
Cosgais:51
PB:82
XP:150
MP:5
12 × 2 dlùth (lann)
8 × 6 astar (teine)
L2
Lasair dràic
(image)
Cosgais:35
PB:55
XP:80
MP:5
ceannardas
8 × 3 dlùth (lann)
6 × 4 astar (teine)
L3
Cridhe-theine dràic
(image)
Cosgais:51
PB:72
XP:150
MP:5
ceannardas
11 × 3 dlùth (lann)
8 × 4 astar (teine)
L1
Sgiathaiche dràic
(image)
Cosgais:16
PB:32
XP:35
MP:8
6 × 2 dlùth (bualadh)
3 × 3 astar (teine) (gìomanach)
L2
Dràc speura
(image)
Cosgais:30
PB:45
XP:80
MP:9
6 × 3 dlùth (bualadh)
5 × 3 astar (teine) (gìomanach)
L3
Dràc doininn
(image)
Cosgais:43
PB:58
XP:150
MP:9
8 × 3 dlùth (bualadh)
8 × 3 astar (teine) (gìomanach)
L1
Spealtaire dràic
(image)
Cosgais:19
PB:43
XP:45
MP:5
5 × 4 dlùth (lann)
6 × 4 dlùth (bioradh) (ciad bhuille)
L2
Slacair dràic
(image)
Cosgais:31
PB:66
XP:95
MP:5
8 × 4 dlùth (lann)
6 × 5 dlùth (bioradh)
10 × 3 dlùth (bualadh)
L3
Sparradair dràic
(image)
Cosgais:44
PB:85
XP:150
MP:5
11 × 4 dlùth (lann)
14 × 3 dlùth (bualadh)
8 × 5 dlùth (bioradh)
L2
Umpair dràic
(image)
Cosgais:31
PB:62
XP:105
MP:5
11 × 3 dlùth (lann)
17 × 2 dlùth (bioradh) (ciad bhuille)
L3
Geàrd dràic
(image)
Cosgais:46
PB:82
XP:150
MP:5
16 × 3 dlùth (lann)
23 × 2 dlùth (bioradh) (ciad bhuille)
Duin’-ithich
L1
Duin’-itheach òg
(image)
Cosgais:15
PB:42
XP:32
MP:5
5 × 3 dlùth (lann)
L2
Duin’-itheach
(image)
Cosgais:33
PB:68
XP:100
MP:5
10 × 3 dlùth (lann)
Gillean-dubha
L1
Gille-dubh
(image)
Cosgais:20
PB:52
XP:40
MP:4
fàth, ath-ghintinn
13 × 2 dlùth (bualadh)
L2
Seann ghille-dubh
(image)
Cosgais:31
PB:64
XP:100
MP:4
fàth, ath-ghintinn
19 × 2 dlùth (bualadh)
L3
Gille-dubh aosmhor
(image)
Cosgais:48
PB:80
XP:150
MP:4
fàth, ath-ghintinn
25 × 2 dlùth (bualadh)
Ialtagan
L0
Ialtag-fhala
(image)
Cosgais:13
PB:16
XP:22
MP:8
4 × 2 dlùth (lann) (sùgh)
L1
Ialtag dheargaidh
(image)
Cosgais:21
PB:27
XP:70
MP:9
5 × 3 dlùth (lann) (sùgh)
L2
Ialtag-uabhais
(image)
Cosgais:34
PB:33
XP:100
MP:9
6 × 4 dlùth (lann) (sùgh)
Innealaichean
L1
Bàta
(image)
Cosgais:10
PB:1
XP:50
MP:5
L1
Long
(image)
Cosgais:10
PB:1
XP:50
MP:10
L1
Long-giùlain
(image)
Cosgais:14
PB:30
XP:50
MP:6
20 × 1 astar (bioradh)
L1
Long-spuinneadair
(image)
Cosgais:15
PB:35
XP:50
MP:5
20 × 1 astar (bioradh)
Iolair-leòmhannan
L2
Iolair-leòmhann
(image)
Cosgais:40
PB:44
XP:100
MP:9
10 × 3 dlùth (lann)
L1
Marcaiche Iolair-leòmhainn
(image)
Cosgais:24
PB:34
XP:38
MP:8
12 × 2 dlùth (lann)
L2
Maighstir Iolair-leòmhainn
(image)
Cosgais:37
PB:51
XP:100
MP:10
15 × 2 dlùth (lann)
Laghairtean
L1
Fiosaiche laghairt
(image)
Cosgais:16
PB:22
XP:28
MP:6
slànachadh +4
4 × 2 dlùth (bualadh)
5 × 3 astar (fuachd) (draoidheach)
L2
Fàistinnear laghairt
(image)
Cosgais:27
PB:29
XP:100
MP:6
leigheas, slànachadh +8
5 × 2 dlùth (bualadh)
6 × 3 astar (fuachd) (draoidheach)
L2
Taghairmear laghairt
(image)
Cosgais:27
PB:29
XP:100
MP:6
slànachadh +4
4 × 3 dlùth (bualadh)
8 × 3 astar (fuachd) (draoidheach)
L1
Streupaire laghairt
(image)
Cosgais:15
PB:26
XP:32
MP:6
streupaire
4 × 4 dlùth (bioradh)
4 × 2 astar (bioradh)
L2
Fàthaiche laghairt
(image)
Cosgais:30
PB:36
XP:55
MP:7
streupaire
6 × 4 dlùth (bioradh)
5 × 2 astar (bioradh)
L3
Dì-neartaichear laghairt
(image)
Cosgais:46
PB:47
XP:150
MP:7
streupaire
8 × 4 dlùth (bioradh)
7 × 2 astar (bioradh)
Madaidhean-allaidh
L1
Madadh-allaidh
(image)
Cosgais:17
PB:32
XP:50
MP:8
5 × 3 dlùth (lann)
L1
Marcaiche madaidh
(image)
Cosgais:17
PB:32
XP:30
MP:8
5 × 3 dlùth (lann)
L2
Creachadair bòcain
(image)
Cosgais:32
PB:44
XP:100
MP:9
5 × 3 dlùth (lann)
7 × 3 dlùth (teine)
6 × 2 astar (bualadh) (maille)
L2
Ridir bòcain
(image)
Cosgais:32
PB:49
XP:65
MP:9
7 × 4 dlùth (lann)
L3
Marcaiche uabhas-mhadaidh
(image)
Cosgais:44
PB:61
XP:150
MP:10
9 × 4 dlùth (lann)
4 × 4 dlùth (lann) (puinsean)
L3
Uabhas-mhadadh
(image)
Cosgais:36
PB:57
XP:150
MP:10
7 × 4 dlùth (lann)
L2
Àrd-mhadadh
(image)
Cosgais:30
PB:45
XP:100
MP:9
5 × 4 dlùth (lann)
Muinntir na Gainmhich
L1
Losgaire-gainmhich
(image)
Cosgais:19
PB:31
XP:44
MP:5
8 × 2 dlùth (teine)
6 × 3 astar (teine)
L2
Dàthair-gainmhich
(image)
Cosgais:35
PB:44
XP:70
MP:5
10 × 2 dlùth (teine)
8 × 3 astar (teine)
L3
Trùpair-teine-gainmhich
(image)
Cosgais:50
PB:51
XP:150
MP:5
10 × 3 dlùth (teine)
9 × 4 astar (teine)
L1
Luibhearnach-gainmhich
(image)
Cosgais:17
PB:26
XP:39
MP:5
slànachadh +8
7 × 2 dlùth (bualadh)
L2
Poitigeir-gainmhich
(image)
Cosgais:33
PB:39
XP:100
MP:5
leigheas, slànachadh +8, ath-ghintinn
9 × 3 dlùth (bualadh)
L4
Maighstir-cogaidh-gainmhich
(image)
Cosgais:78
PB:82
XP:200
MP:5
13 × 4 dlùth (lann) (gìomanach)
11 × 3 dlùth (bualadh) (maille)
L1
Marcaiche-gainmhich
(image)
Cosgais:16
PB:34
XP:42
MP:7
5 × 2 dlùth (bualadh)
7 × 3 astar (bioradh)
L2
Luath-mharcaiche-gainmhich
(image)
Cosgais:35
PB:39
XP:64
MP:8
7 × 2 dlùth (bualadh)
9 × 4 astar (bioradh)
L3
Gaoth-mharcaiche-gainmhich
(image)
Cosgais:50
PB:47
XP:150
MP:8
8 × 3 dlùth (bualadh)
10 × 5 astar (bioradh)
L2
Rèidear-gainmhich
(image)
Cosgais:34
PB:48
XP:70
MP:7
8 × 3 dlùth (bualadh)
7 × 3 astar (bioradh)
L3
Spùinneadair-gainmhich
(image)
Cosgais:52
PB:57
XP:150
MP:7
10 × 3 dlùth (bualadh)
9 × 3 astar (bioradh)
L1
Reumhair-gainmhich
(image)
Cosgais:15
PB:32
XP:44
MP:6
5 × 3 dlùth (lann)
6 × 3 astar (bioradh)
L2
Streupaire-gainmhich
(image)
Cosgais:35
PB:46
XP:65
MP:6
streupaire
9 × 4 dlùth (lann)
L3
Creachadair-gainmhich
(image)
Cosgais:56
PB:58
XP:150
MP:6
streupaire
10 × 5 dlùth (lann)
L2
Taisgealaiche-gainmhich
(image)
Cosgais:35
PB:50
XP:80
MP:6
8 × 4 dlùth (lann)
8 × 4 astar (bioradh)
L3
Maor-gainmhich
(image)
Cosgais:52
PB:65
XP:150
MP:6
10 × 4 dlùth (lann)
10 × 4 astar (bioradh)
L1
Saighdear-gainmhich
(image)
Cosgais:18
PB:40
XP:47
MP:5
9 × 2 dlùth (lann) (gìomanach)
L2
Claidheamhair-gainmhich
(image)
Cosgais:38
PB:58
XP:75
MP:5
13 × 2 dlùth (lann) (gìomanach)
10 × 1 dlùth (bualadh) (maille)
L3
Maighstir-lanna-gainmhich
(image)
Cosgais:52
PB:70
XP:150
MP:5
13 × 3 dlùth (lann) (gìomanach)
11 × 2 dlùth (bualadh) (maille)
L2
Sleaghair-gainmhich
(image)
Cosgais:38
PB:58
XP:75
MP:5
15 × 2 dlùth (bioradh) (ciad bhuille)
L3
Sàr-shleaghair-gainmhich
(image)
Cosgais:51
PB:70
XP:150
MP:5
15 × 3 dlùth (bioradh) (ciad bhuille)
L1
Sàthadair-gainmhich
(image)
Cosgais:21
PB:38
XP:42
MP:6
20 × 1 dlùth (bioradh)
6 × 3 dlùth (bualadh)
L2
Rèidear-gainmhich
(image)
Cosgais:34
PB:48
XP:70
MP:7
8 × 3 dlùth (bualadh)
7 × 3 astar (bioradh)
L3
Spùinneadair-gainmhich
(image)
Cosgais:52
PB:57
XP:150
MP:7
10 × 3 dlùth (bualadh)
9 × 3 astar (bioradh)
L2
Sgaradair-gainmhich
(image)
Cosgais:40
PB:50
XP:70
MP:6
29 × 1 dlùth (bioradh)
9 × 3 dlùth (bualadh)
L3
Cataphrag-gainmhich
(image)
Cosgais:61
PB:65
XP:150
MP:6
44 × 1 dlùth (bioradh)
14 × 3 dlùth (bualadh)
Nagaidhean
L1
Cathach naga
(image)
Cosgais:14
PB:33
XP:32
MP:7
4 × 4 dlùth (lann)
L2
Laoch naga
(image)
Cosgais:27
PB:43
XP:66
MP:7
7 × 4 dlùth (lann)
L3
Sàr-lannair naga
(image)
Cosgais:48
PB:49
XP:150
MP:7
9 × 5 dlùth (lann)
Seabhagan
L0
Seabhag
(image)
Cosgais:12
PB:18
XP:24
MP:8
2 × 3 dlùth (lann)
5 × 1 dlùth (bioradh) (brùchdadh)
L1
Seann-sheabhag
(image)
Cosgais:18
PB:27
XP:50
MP:9
4 × 3 dlùth (lann)
9 × 1 dlùth (bioradh) (brùchdadh)
Sluagh-mara
L1
Ban-fhoghlamaiche-mhara
(image)
Cosgais:19
PB:27
XP:50
MP:6
7 × 1 dlùth (bualadh)
8 × 2 astar (bualadh) (draoidheach)
L2
Ban-sagairt-mhara
(image)
Cosgais:38
PB:31
XP:132
MP:6
leigheas, slànachadh +8
5 × 3 dlùth (bualadh)
6 × 4 astar (dìomhair) (draoidheach)
L3
Fiosaiche-mara
(image)
Cosgais:57
PB:41
XP:150
MP:6
soillseachadh, leigheas, slànachadh +8
7 × 3 dlùth (bualadh)
8 × 4 astar (dìomhair) (draoidheach)
L2
Fiosaiche-mara
(image)
Cosgais:33
PB:38
XP:90
MP:6
9 × 1 dlùth (bualadh)
14 × 2 astar (bualadh) (draoidheach)
L3
Suire
(image)
Cosgais:52
PB:49
XP:150
MP:7
12 × 1 dlùth (bualadh) (draoidheach)
15 × 3 astar (bualadh) (draoidheach)
L1
Cathach-mara
(image)
Cosgais:14
PB:36
XP:36
MP:6
6 × 3 dlùth (bioradh)
L2
Laoch-mara
(image)
Cosgais:28
PB:50
XP:80
MP:6
10 × 3 dlùth (bioradh)
L3
Saighdear-mara
(image)
Cosgais:43
PB:52
XP:150
MP:5
seasmhach
15 × 2 dlùth (bioradh)
L3
Trìtean-mara
(image)
Cosgais:43
PB:60
XP:150
MP:6
14 × 3 dlùth (bioradh)
19 × 2 dlùth (lann)
L1
Sealgair-mara
(image)
Cosgais:15
PB:30
XP:35
MP:6
4 × 2 dlùth (bioradh)
5 × 3 astar (bioradh)
L2
Iasgair-mara
(image)
Cosgais:27
PB:40
XP:80
MP:7
6 × 3 dlùth (bualadh)
9 × 2 astar (bualadh) (maille)
L3
Amailear-mara
(image)
Cosgais:46
PB:55
XP:150
MP:7
8 × 3 dlùth (bualadh)
8 × 3 astar (bualadh) (maille)
L2
Sleaghair-mara
(image)
Cosgais:27
PB:40
XP:85
MP:6
6 × 2 dlùth (bioradh)
6 × 4 astar (bioradh)
L3
Gathadair-mara
(image)
Cosgais:48
PB:55
XP:150
MP:6
8 × 2 dlùth (bioradh)
10 × 4 astar (bioradh)
Sìthichean
L3
Baintighearna-shìthe
(image)
Cosgais:10
PB:41
XP:150
MP:6
L1
Ban-seuman-shìthe
(image)
Cosgais:15
PB:26
XP:32
MP:5
slànachadh +4
3 × 2 dlùth (bualadh)
3 × 2 astar (bualadh) (maille)
L2
Ban-draoidh-shìthe
(image)
Cosgais:34
PB:36
XP:80
MP:5
leigheas, slànachadh +8
4 × 2 dlùth (bualadh)
6 × 2 astar (bualadh) (maille)
6 × 3 astar (bioradh) (draoidheach)
L3
Ban-sìthe-choille
(image)
Cosgais:52
PB:46
XP:150
MP:6
leigheas, slànachadh +8
6 × 2 dlùth (bualadh) (draoidheach)
6 × 3 astar (bualadh) (maille)
8 × 3 astar (bioradh) (draoidheach)
L2
Bana-bhuidseach-shìthe
(image)
Cosgais:34
PB:41
XP:100
MP:5
4 × 2 dlùth (bualadh)
4 × 3 astar (bualadh) (maille)
7 × 4 astar (dìomhair) (draoidheach)
L3
Ban-druidh-shìthe
(image)
Cosgais:55
PB:50
XP:180
MP:5
6 × 2 dlùth (bualadh)
5 × 4 astar (bualadh) (maille)
9 × 4 astar (dìomhair) (draoidheach)
L4
Deò-shìthe
(image)
Cosgais:67
PB:60
XP:200
MP:6
6 × 3 dlùth (bualadh) (draoidheach)
6 × 5 astar (bualadh) (maille)
10 × 5 astar (dìomhair) (draoidheach)
L1
Boghadair-sìthe
(image)
Cosgais:17
PB:29
XP:44
MP:6
5 × 2 dlùth (lann)
5 × 4 astar (bioradh)
L2
Gìomanach-sìthe
(image)
Cosgais:37
PB:37
XP:80
MP:6
6 × 2 dlùth (lann)
9 × 4 astar (bioradh) (gìomanach)
L3
Sàr-ghìomanach-sìthe
(image)
Cosgais:51
PB:47
XP:150
MP:6
7 × 2 dlùth (lann)
10 × 5 astar (bioradh) (gìomanach)
L2
Sealgair-sìthe
(image)
Cosgais:38
PB:42
XP:90
MP:6
fàth
7 × 3 dlùth (lann)
7 × 4 astar (bioradh)
L3
Dìoghaltair-sìthe
(image)
Cosgais:53
PB:55
XP:150
MP:6
fàth
8 × 4 dlùth (lann)
10 × 4 astar (bioradh)
L1
Cathach-sìthe
(image)
Cosgais:14
PB:33
XP:40
MP:5
5 × 4 dlùth (lann)
3 × 3 astar (bioradh)
L2
Caiptean-sìthe
(image)
Cosgais:32
PB:47
XP:90
MP:5
ceannardas
7 × 4 dlùth (lann)
5 × 3 astar (bioradh)
L3
Marasgal-sìthe
(image)
Cosgais:54
PB:62
XP:150
MP:5
ceannardas
10 × 4 dlùth (lann)
8 × 3 astar (bioradh)
L2
Laoch-sìthe
(image)
Cosgais:30
PB:51
XP:90
MP:5
8 × 4 dlùth (lann)
6 × 3 astar (bioradh)
L3
Gaisgeach-sìthe
(image)
Cosgais:48
PB:70
XP:150
MP:5
9 × 5 dlùth (lann)
9 × 3 astar (bioradh)
L2
Morair-sìthe
(image)
Cosgais:36
PB:51
XP:120
MP:6
8 × 4 dlùth (lann)
7 × 3 astar (dìomhair) (draoidheach)
L3
Àrd-mhorair-sìthe
(image)
Cosgais:56
PB:63
XP:150
MP:6
10 × 4 dlùth (lann)
7 × 5 astar (dìomhair) (draoidheach)
L1
Rabhadair-sìthe
(image)
Cosgais:18
PB:32
XP:32
MP:9
4 × 3 dlùth (lann)
6 × 2 astar (bioradh)
L2
Marcaiche-sìthe
(image)
Cosgais:31
PB:46
XP:75
MP:10
7 × 3 dlùth (lann)
9 × 2 astar (bioradh)
L3
Sàr-mharcaiche-sìthe
(image)
Cosgais:43
PB:57
XP:150
MP:10
7 × 4 dlùth (lann)
8 × 3 astar (bioradh)
Troichean
L1
Cathach troiche
(image)
Cosgais:16
PB:38
XP:41
MP:4
7 × 3 dlùth (lann)
8 × 2 dlùth (bualadh)
L2
Troich chruaidh
(image)
Cosgais:32
PB:59
XP:74
MP:4
11 × 3 dlùth (lann)
14 × 2 dlùth (bualadh)
L3
Morair troiche
(image)
Cosgais:50
PB:79
XP:150
MP:4
15 × 3 dlùth (lann)
19 × 2 dlùth (bualadh)
10 × 1 astar (lann)
L1
Ceatharnach troiche
(image)
Cosgais:19
PB:42
XP:47
MP:4
seasmhach
5 × 3 dlùth (bioradh)
5 × 1 astar (bioradh)
L2
Diùlnach troiche
(image)
Cosgais:32
PB:54
XP:85
MP:4
seasmhach
7 × 3 dlùth (bioradh)
8 × 1 astar (bioradh)
L3
Troich-chaithris
(image)
Cosgais:44
PB:68
XP:150
MP:4
seasmhach
9 × 3 dlùth (bioradh)
11 × 2 astar (bioradh)
L2
Gobha rùn-litreach troiche
(image)
Cosgais:30
PB:40
XP:86
MP:4
12 × 2 dlùth (bualadh) (draoidheach)
L3
Maighstir rùn-litreach troiche
(image)
Cosgais:50
PB:48
XP:150
MP:4
18 × 2 dlùth (bualadh) (draoidheach)
L1
Rabhadair troiche
(image)
Cosgais:18
PB:30
XP:30
MP:5
6 × 3 dlùth (lann)
8 × 2 astar (lann)
L2
Beachdadair troiche
(image)
Cosgais:30
PB:42
XP:60
MP:5
8 × 3 dlùth (lann)
8 × 3 astar (lann)
L3
Taisgelaiche troiche
(image)
Cosgais:45
PB:60
XP:150
MP:5
10 × 3 dlùth (lann)
11 × 3 astar (lann)
L4
Rùn-sgrìobhaiche troiche
(image)
Cosgais:80
PB:54
XP:200
MP:4
26 × 2 dlùth (bualadh) (draoidheach)
L1
Troich chaothaich
(image)
Cosgais:19
PB:34
XP:42
MP:5
4 × 4 dlùth (lann) (mire-chatha)
L2
Troich bhoile
(image)
Cosgais:33
PB:48
XP:100
MP:5
7 × 4 dlùth (lann) (mire-chatha)
L1
Tàirneanaiche troiche
(image)
Cosgais:17
PB:34
XP:40
MP:4
6 × 2 dlùth (lann)
18 × 1 astar (bioradh)
L2
Geàrd-tàirnich troiche
(image)
Cosgais:30
PB:44
XP:95
MP:4
6 × 3 dlùth (lann)
28 × 1 astar (bioradh)
L3
Geàrd-dràgoin troiche
(image)
Cosgais:46
PB:59
XP:150
MP:4
9 × 3 dlùth (lann)
40 × 1 astar (bioradh)
Last updated on Sat Jan 19 00:28:02 2019.