Truyền thuyết Wesmere

Quỷ khổng lồ
L1
Quỷ khổng lồ trẻ tuổi
(image)
Cost:15
HP:42
XP:32
MP:5
(attack range cận chiến) (attack type chém) 5 × 3
cận chiến-chém
L2
Quỷ khổng lồ
(image)
Cost:33
HP:68
XP:100
MP:5
(attack range cận chiến) (attack type chém) 10 × 3
cận chiến-chém
L3
Great Ogre
(image)
Cost:43
HP:76
XP:150
MP:5
(attack range cận chiến) (attack type chém) 15 × 3
cận chiến-chém
Last updated on Sat May 25 00:26:05 2019.