Hồi sinh phương Bắc

Quái vật
L2
Thuồng luồng nước
(image)
Cost:23
HP:65
XP:100
MP:7
(attack range cận chiến) (attack type đâm) 12 × 2
cận chiến-đâm (độc)
Last updated on Thu Oct 21 01:50:34 2021.