An geàrd deasach

An cinne-daonna
L1
Bun-fheadhna
(image)
Cost:19
HP:34
XP:45
MP:6
ceannardas
6 × 3 dlùth (bioradh)
L2
Ceann-feadhna eachraidh
(image)
Cost:40
HP:52
XP:80
MP:7
ceannardas
8 × 3 dlùth (bioradh) (brùchdadh)
13 × 2 dlùth (bualadh)
L3
Ceann-armailt Marcaiche
(image)
Cost:70
HP:68
XP:150
MP:8
ceannardas
11 × 3 dlùth (bioradh) (brùchdadh)
19 × 2 dlùth (bualadh)
L2
Fo-cheannard Coisridh
(image)
Cost:35
HP:48
XP:75
MP:5
ceannardas
10 × 3 dlùth (lann)
L3
Ceann-feadhna Coisridh
(image)
Cost:70
HP:64
XP:150
MP:5
ceannardas
10 × 4 dlùth (lann)
10 × 2 dlùth (bualadh) (maille)
Biastan
L3
Cuiseag-sùla
(image)
Cost:30
HP:68
XP:150
MP:1
ath-ghintinn
8 × 1 dlùth (bualadh)
13 × 3 astar (dìomhair) (sùgh)
Last updated on Wed Mar 20 02:44:51 2024.