De Hamer van Thursagan

Dwergen
L3
Dwergse Runenmeester
(image)
Cost:50
HP:48
XP:150
MP:4
18 × 2 dichtbij (stomp) (magisch)
12 × 3 afstand (koud) (magisch)
9 × 3 afstand (witte magie) (magisch)
L1
Dwergse Getuige
(image)
Cost:20
HP:30
XP:32
MP:5
Inspiratie
5 × 2 dichtbij (stomp) (magisch)
6 × 1 afstand (stomp) (magisch, vertraagt)
L2
Dwergse Historicus
(image)
Cost:40
HP:40
XP:80
MP:5
Inspiratie, geneest gif
7 × 2 dichtbij (stomp) (magisch)
6 × 2 afstand (stomp) (magisch, vertraagt)
L3
Dwergse Leermeester
(image)
Cost:50
HP:50
XP:150
MP:5
Inspiratie, geneest gif, geneest +4
9 × 2 dichtbij (stomp) (magisch)
6 × 3 afstand (stomp) (magisch, vertraagt)
L1
Gemaskerde Donderdwerg
(image)
Cost:17
HP:34
XP:40
MP:4
6 × 2 dichtbij (scherp)
18 × 1 afstand (puntig)
L2
Gemaskerde Dwergendonderwachter
(image)
Cost:30
HP:44
XP:95
MP:4
6 × 3 dichtbij (scherp)
28 × 1 afstand (puntig)
L3
Gemaskerde Dwergendraakwachter
(image)
Cost:46
HP:59
XP:150
MP:4
9 × 3 dichtbij (scherp)
40 × 1 afstand (puntig)
L1
Gemaskerde Dwergengardist
(image)
Cost:19
HP:42
XP:47
MP:4
standvastig
5 × 3 dichtbij (puntig)
5 × 1 afstand (puntig)
L2
Gemaskerde Dwergenwachter
(image)
Cost:32
HP:54
XP:85
MP:4
standvastig
7 × 3 dichtbij (puntig)
8 × 1 afstand (puntig)
L3
Gemaskerde Dwergenschildwacht
(image)
Cost:41
HP:68
XP:150
MP:4
standvastig
9 × 3 dichtbij (puntig)
11 × 2 afstand (puntig)
L1
Gemaskerde Dwergenkrijger
(image)
Cost:16
HP:38
XP:41
MP:4
7 × 3 dichtbij (scherp)
8 × 2 dichtbij (stomp)
L2
Gemaskerde Dwergenstaalstrijder
(image)
Cost:32
HP:59
XP:74
MP:4
11 × 3 dichtbij (scherp)
14 × 2 dichtbij (stomp)
L3
Gemaskerde Dwergenheer
(image)
Cost:54
HP:79
XP:150
MP:4
15 × 3 dichtbij (scherp)
19 × 2 dichtbij (stomp)
10 × 1 afstand (scherp)
Last updated on Sat Jun 15 00:27:50 2019.